Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia fizyczna i organiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-107-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Młynarczykowska Anna (mindziu@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student/tka pozyskują wiedzę z zakresu systematyki, nazewnictwa, właściwości fizycznych i chemicznych oraz metod identyfikacji dla wybranych grup związków organicznych, którą weryfikują na zajęciach laboratoryjnych.
Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej omówione na wykładach stanowią podstawę do zaplanowania, zrealizowania i opisania w formie sprawozdań doświadczeń z obszaru zjawisk zachodzących na granicach faz w oparciu o znajomość własności fizycznych i chemicznych analizowanego ośrodka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna, matematyka; oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W002 Rozumie zjawiska i procesy przemian chemicznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku, szczególnie w aspekcie gospodarki odpadami. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania surowcami odpadowymi IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu ilościowej i jakościowej interpretacji zanieczyszczeń w środowisku zewnątrznym i wewntrznym IKS2A_W02, IKS2A_W06 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizycznych i chemicznych IKS2A_W05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w środowisku w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia IKS2A_W02 Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi IKS2A_W04, IKS2A_W06 Sprawozdanie,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność planowania, przewidywania, stosowania przemian fizyko-chemicznych w technologii w inżynierii środowiska, IKS2A_U01, IKS2A_U04 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń IKS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem konstruktywnym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów IKS2A_K02, IKS2A_U01, IKS2A_U04 Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumienie specyfikę chemii organicznej i powstałych na jej bazie tworzyw i włókien sztucznych, rozpuszczalników i paliw, środków ochrony roślin, produktów syntezy organicznej, których trwałość i słaba naturalna biodegradacji stwarzają problemy ekologiczne. IKS2A_K03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości środowiska oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami śrdowiska ze szczególnych uwzględnieniem obiegów sunstancji w zakładach przemysłowych IKS2A_K02, IKS2A_U03, IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna, matematyka; oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zjawiska i procesy przemian chemicznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku, szczególnie w aspekcie gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania surowcami odpadowymi + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu ilościowej i jakościowej interpretacji zanieczyszczeń w środowisku zewnątrznym i wewntrznym - - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizycznych i chemicznych - - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w środowisku w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia - - - - - - - - - - -
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność planowania, przewidywania, stosowania przemian fizyko-chemicznych w technologii w inżynierii środowiska, - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń - - + - - - - - - - -
M_U003 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem konstruktywnym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumienie specyfikę chemii organicznej i powstałych na jej bazie tworzyw i włókien sztucznych, rozpuszczalników i paliw, środków ochrony roślin, produktów syntezy organicznej, których trwałość i słaba naturalna biodegradacji stwarzają problemy ekologiczne. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości środowiska oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych + - + - - - - - - - -
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami śrdowiska ze szczególnych uwzględnieniem obiegów sunstancji w zakładach przemysłowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Funkcje stanu

  Zasady termodynamiki w teorii i w zadaniach. Równanie Gibbsa-Helmholtza. Funkcje stanu i zależności pomiędzy nimi. Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Kinetyka reakcji chemicznych homo i heterogenicznych. Wpływ temperatury na szybkość reakcji – teoria zderzeń aktywnych i teoria stanu pośredniego – 1 godz.

 2. Termochemia-przemiany chemiczne i fazowe

  Prawo Hessa i jego zastosowania. Ciepła przemian fazowych- molowe ciepło parowania, topnienia, sublimacji. – l godz.3. Elementy elektrochemii. Zjawiska elektrochemiczne, przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów, różnice potencjałów na granicy faz. Procesy elektrodowe pasywacja, rodzaje korozji i sposoby jej zapobiegania – 1 godz.

 3. Elementy elektrochemii

  Zjawiska elektrochemiczne, przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów, różnice potencjałów na granicy faz. Procesy elektrodowe pasywacja, rodzaje korozji i sposoby jej zapobiegania – 1 godz.

 4. Zjawiska powierzchniowe na granicy faz

  Zjawiska powierzchniowe na granicy faz, napięcie powierzchniowe i jego zależność od temperatury, wpływ ciśnienia na napięcie powierzchniowe, metody pomiaru. Praca adhezji i kohezji – 1godz.

 5. Adsorpcja

  Adsorpcja fizyczna i chemiczna, izotermy adsorpcji, adsorpcja na powierzchni cieczy (równanie Gibbsa). – 1 godz.

 6. Układy koloidalne

  Układy koloidalne, charakterystyka ogólna, metody otrzymywania i oczyszczania układów koloidalnych, właściwości, stabilność, lepkość i ich rola w przyrodzie. Budowa miceli, otrzy-mywanie zoli i żeli. Zjawiska elektrokinetyczne. Emulsje, piany ich budowa tworzenie i wpływ na środowisko – 1 godz.

 7. Spektroskopia molekularna

  Spektroskopia molekularna: spektrofotometria UV-Vis, w podczerwieni, laserowa, ramanowska, magnetyczny rezonans jądrowy. Spektrometria atomowa – budowa i metody pomiaru 1godz

 8. Chemia organiczna

  Przedmiot i znaczenie chemii organicznej. Położenie węgla w układzie okresowym. Systematyka związków organicznych. Węglowodory nasycone (alkany). Szeregi homologiczne. Izomeria łańcuchowa. Rzędowość atomu węgla. Nazewnictwo izoalkanów. Cykloalkany. (1h).

 9. Węglowodory nienasycone

  Węglowodory nienasycone – alkeny, dieny, polieny, alkiny. Izomeria położenia wiązania podwójnego i stereoizomeria. (1h).

 10. Węglowodory aromatyczne

  Węglowodory aromatyczne. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(1h).

 11. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

  Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów. Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, etery, fenole (1h).

 12. Aldehydy, ketony i kwasy organiczne

  Aldehydy i ketony. 6. Kwasy karboksylowe i ważniejsze kwasy tłuszczowe. Mydła. Kwas benzenokarboksylowy (2h).

 13. Estryfikacja i zmydlanie tłuszczy, cukry

  Reakcja estryfikacji. Tłuszcze. Zmydlanie tłuszczów. Aminy jako pochodne amoniaku. Aminokwasy. 9. Podział cukrów (1,5h)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Reakcje w roztworach i zajwiska na granicach faz

Chemia fizyczna
1. Zapoznanie studentów z przepisami BHP i zasadami bezpieczeństwa pracy w labolatorium chemicznym-(1/2 h)
2.Adsorpcja związków organicznych na stałym sorbencie (adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym) – 2 godz.
3. Wyznaczanie współczynnika Nernsta dla układu dwu cieczy niemieszających się – 2 godz.
4. Kinetyka reakcji chemicznej (badanie wpływu ilości substancji oraz zmiany temperatury na szybkość reakcji chemicznej) – 2 godz.
5. Kolokwium sprawdzające (1/2h)

II. Chemia organiczna.
1. Charakterystyczne reakcje węglowodorów – alkany, alkeny, alkiny, areny- (2 godz.).
2.Wykrywanie grup funkcyjnych – (2 godz.).
3.Reakcje charakterystyczne dla białek-(2 godz.)
4. Reakcje niedekodyfikujące dla cukrów prostych i złożonych(1 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych w pierwszym terminie jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych z uwzględnieniem zajęć odrobionych lub usprawiedliwionych nieobecności (z zastrzeżeniem warunku klasyfikacji Studenta/ki)
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów sprawdzających, oddzielnie z zagadnień chemii fizycznej i chemii organicznej realizowanych w postaci doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie na ocenę pozytywną obydwu sprawdzianów pisemnych.
4. I termin poprawkowy dotyczy powtórnego zaliczania kolokwiów nie zaliczonych w terminie poprzednim i jest realizowany w okresie sesji egzaminacyjnej w uzgodnionym ze Studentami czasie.
5. II termin poprawkowy jest realizowany w sesji poprawkowej z terminie uzgodnionym ze Studentami

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,3 x ocena z lab. + 0,7 x ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Nieobecność na 50% zajęć laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie tego typu zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Praca własna studentów:
1.Budowa materii gazu, cieczy i ciał stałych (modele)
2.Rodzaje ogniw elektrochemicznych i ich budowa, zastosowanie
3.Równowagi jonowe w roztworach, aktywność jonów, aktywność elektrolitu,
4.Iloczyn rozpuszczalności, równowagi kwasowo-zasadowe.
5.Elektroliza i prawa Faradaya

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
1.A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal: – Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2003
2.P.W.Atkins: – Podstawy chemii fizycznej, WN PWN Warszawa 1999
3.P.W.Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta – Chemia fizyczna – zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001
4.Sz. Chudoba, Z. Kubas, K.Pytel: – Elementy chemii fizycznej, AGH UWN-D Kraków 2000
5.M. Holzer, A. Staronka – Chemia fizyczna- wprowadzenie, UWN-D, Kraków 2000
6.A. Nodzeński, P. Baran, K. Kreiner, A. Orzechowska-Zięba – Eksperymentalna chemia fizyczna – wybrane zagadnienia, UWN-D, Kraków 2007
7.H. Hart: Chemia organiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999
8.P.Mastalerz: Podręcznik chemii organicznej. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 1997
9.R. T.Morrison, R.M. Boyd: Chemia organiczna. t.1, t.2, PWN, Warszawa 1985
10.B. Bobrzański: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 1992
1.J. Kączkowski: Podstawy biochemii. WNT, Warszawa 1996
2.L. Stryjer: Biochemia
3.H. Całus:Podstawy obliczeń chemicznych”, WNT,
4.N.Glinka „Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej” PWN, 1973

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierających — Investigations into the copper ore flotation process using different collecting reagents / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

Evaluation of pollutants balance in Lake Tarnobrzeskie / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

Improvement of efficiency of sulfide minerals and coal flotation from copper ore, Pt. 3 / MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 232–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr.

Investigation of quality of waters from anthropogenic reservoir „Machów” – „Lake Tarnobrzeskie”, Pt. 2 / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

Reclamation of sulfur mine excavation preserving ecological balance / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 551-558. — Bibliogr. s. 558, Abstr

Reclamation of sulfur mine „Machów” excavation / Agata Dąbal, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: 14\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 3.–5.6.2010 : VŠB Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], 2010. — ISBN: 978-80-248-2210-5. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak