Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie i modelowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-109-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe zasady stosowane przy modelowaniu i projektowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych IKS2A_W06, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Student powinien znać sposoby projektowania i obliczania systemów hydraulicznych zaopatrzenia w wodę oraz rozumieć podstawy na których te zasady się opierają, w tym powinien rozumieć i umieć stosować niezbedne do obliczeń wodociągowych elementy mechaniki płynów. Powinien również posiąść wiedzę ogolną o budowie ujęć wody, w tym ujęć wod podziemnych wraz ze studziennymi ujęciami lewarowymi. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w wodociągach i kanalizacji IKS2A_W04, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z norm oraz aktów formalno-prawnych ułatwiających projektowanie oraz modelowanie IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną z uwzględnieniem aktualnych aktów formalno-prawnych i normatywnych IKS2A_U04, IKS2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie modelowania i projektowania sieci wod-kan IKS2A_U03, IKS2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady stosowane przy modelowaniu i projektowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać sposoby projektowania i obliczania systemów hydraulicznych zaopatrzenia w wodę oraz rozumieć podstawy na których te zasady się opierają, w tym powinien rozumieć i umieć stosować niezbedne do obliczeń wodociągowych elementy mechaniki płynów. Powinien również posiąść wiedzę ogolną o budowie ujęć wody, w tym ujęć wod podziemnych wraz ze studziennymi ujęciami lewarowymi. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w wodociągach i kanalizacji + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z norm oraz aktów formalno-prawnych ułatwiających projektowanie oraz modelowanie - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną z uwzględnieniem aktualnych aktów formalno-prawnych i normatywnych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie modelowania i projektowania sieci wod-kan + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Na bazie podstaw mechaniki płynów opis konsekwencji charakteru ruchu dla wymiarowania systemów ujęcia, uzdatniania, rozprowadzenie i magazynowania wody.
  2. Metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu sieci wodociągowych
  3. Metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu sieci kanalizacyjnych
  4. Wymogi w zakresie modelowania sieci wod-kan zapisane w dokumentacjach normatywnych
  5. Podstawowe zasady prowadzenie obliczeń hydrodynamicznych i hydraulicznych w projektowaniu systemów wod-kan

 2. Konsekwencje charakteru przepływu dla projektowania i eksploatacji poszczególnych elementów systemów wodociągowych.

  Na podstawie podsumowania zasad mechaniki płynów na których opiera się obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę przeprowadzenie dyskusji nad wpływem charakteru ruchu, a dla ruchu laminarnego i przejsciowego temperatury, na warunki pracy poszczególnych elementów zaopatrzenia w wodę.

 3. Własciwości materiałów i połączeń stosowanych przy budowie wodociągów i kanalizacji.

  Omówienie właściwości mechanicznych materiałów sprężystych, lepko -n sprężystych i kompozytowych do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Opis i demonstracja na przezroczach połaczeń, w tym połaczeń kielichowych blokowanych.

 4. Korozja elektrochemiczna, ocena korozyjności wód, monotoring procesu korozji, ochrona przed korozja rurociągów zeliwnych i stalowych.

  Wyprowadzenie ukladu rownań opisujących równowagę węglanową w wodzie, wyprowadzenie indeksu nasycenia Langeliera i opis nomogramów Candwella – Lorensa. Wytłumaczenie roli zasadowości ogólnej w kształtowaniu pojemności buforowej wody i przebiegu procesów korozyjnych. Omówienie wstępnych sposobów oceny korozyjności wody, sposobów ochrony przed korozja oraz warstw ochronnych.

 5. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych.

  Obliczenie sieci wodociagowej programem Epanet wraz z prezentacją sposobu wprowadzania danych i wizualizacja wyników.

 6. Rodzaje kanalizacji , zasady dboru wymiarów, spadków, połączeń kanałów i zmiana kierunku przebiegu, budowa studni kanalizacyjnych.

  Podany opis podziału kanalizacji na :\
  ogólnospławną,
  rozdzielczą,
  półrozdzielczą.
  Podany opis podziału kanalizacji na :
  grawitacyjną,
  ciśnieniową,
  podciśnieniową,
  odciążoną.
  Podany opis podziału kanalizacji na :
  płytką,
  głęboką.
  Opis rodzajów przekrojów kanalizzacyjnych, trasowania przebiegu, połączeń, zmiany kierunków, różnych sposobów budowy studni połączeniowych i rewizyjnych.

 7. Obliczanie deszczy miarodajnych do wymiarowania kanalizacji i hydrauliczny dobór kanalów.

  Opis metody stałych i zmiennych natężeń deszczu. Pokazanie jak stosuje się metodę granicznych natężeń deszczu do wymiarowania rozbudowanej sieci kanalizacyjnej.

 8. Rodzaje i konstrukcje przelewów burzowych, wymagania prawne w odniesieniu do przelewów, charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych, roztopowych.

  Opisane podstawy prawne projektowania przelewów burzowych w Polsce, projektowanie przelewów burzowych w innych krajach europejskich i w USA. Opis zmian wprowadzonych do projetowania przez unormowania PN-EN.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Kompletny projekt sieci wodociągowej (kanalizacyjnej).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykorzystanie technik komputerowych w modelowaniu i projektowaniu systemów wodno-kanalizacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji gazowych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji gazowych w obiektach budowlanych zarówno o charakterze mieszkaniowym jak i ogólnoprzemysłowym i usługowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji gazowych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji gazowych w obiektach budowlanych zarówno o charakterze mieszkaniowym jak i ogólnoprzemysłowym i usługowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji gazowych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji gazowych w obiektach budowlanych zarówno o charakterze mieszkaniowym jak i ogólnoprzemysłowym i usługowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biedugnis S., Miłaszewski R. Metody optymalizacyjne w wodociągach
i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993.
2. Biedugnis S. Wspomaganie komputerowe projektowania sieci kanalizacyjnych.
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1990.
3. Biedugnis S. Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998.
4. Biedugnis S. Wspomaganie komputerowe projektowania sieci wodociągowej.
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1994.
5. Gabryszewski t. Wodociągi. Arkady. Warszawa 1989.
6. Gruszecki T., Wartalski J., Kanalizacja. WSI. Koszalin. 1986.
7. Heidrich Z., Maciuszko S., Sawyrnik J., Sosnowski S., Tabernacki J., Wenda R.
Instalacje w domu jednorodzinnym. Arkady. Warszawa. 1986.
8. śuchowicki A. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2004 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wszystkich zadań projektowych.
4. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z zajęć projektowych.
5. Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.