Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ujęcia wód
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-203-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z dokumentowaniem i raportowaniem, analizą stanu technicznego oraz zarządzania energią w systemach pozyskiwania i dystrybucji wód.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod regulacji maszyn przepływowych oraz wad i zalet poszczególnych rozwiązań technicznych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie przyczyn degradacji oraz dostępnych metod regeneracji elementów technicznych ujęcia wody IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Dysponuje wiedzą pozwalającą na przetwarzanie danych pomiarowych do uzyskania zaawansowanych analiz w zakresie racjonalizacji parametrów pracy układów technologicznych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić sprawności poszczególnych elementów ujęcia oraz wyznaczyć wypadkową charakterystykę sprawności IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki badań oraz opracować zalecenia eksploatacyjne IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia efektywności procesu technologicznego IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod regulacji maszyn przepływowych oraz wad i zalet poszczególnych rozwiązań technicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie przyczyn degradacji oraz dostępnych metod regeneracji elementów technicznych ujęcia wody + - + - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą pozwalającą na przetwarzanie danych pomiarowych do uzyskania zaawansowanych analiz w zakresie racjonalizacji parametrów pracy układów technologicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić sprawności poszczególnych elementów ujęcia oraz wyznaczyć wypadkową charakterystykę sprawności + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki badań oraz opracować zalecenia eksploatacyjne + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia efektywności procesu technologicznego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Efektywność systemów pozyskiwania i dystrybucji wód

Wyposażenie ujęć wody, charakterystyka armatury i maszyn przepływowych (1). Praca pomp w układzie szeregowym i równoległym. Regulacja dławieniowa oraz przez zmianę prędkości obrotowej pomp wirowych (2). Obliczenia hydrauliczne układów pompowych (2). Ocena starzeniowych procesów degradacyjnych (2). Rekonstrukcja i renowacja studni (2). Metodyka próbnych pompowań sprawnościowych i interpretacja wyników próbnych pompowań (2). Sporządzanie charakterystyk pomp, rurociągów oraz studni (2). Sprawność oraz energochłonność układów pozyskiwania i dystrybucji wody (2). Pompownie, dobór agregatów pompowych (2).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Pomiary i ich analiza, raportowanie

Oznaczanie parametrów hydrogeologicznych ośrodka wodonośnego, test próbnego pompowania (4). Wyznaczanie sprawności hydraulicznej otworu studziennego (2). oznaczenie zeskoku hydraulicznego na filtrze studziennym – wznios zwierciadła wody (2). Regulacja prędkości obrotowej silnika pompy – zdejmowanie charakterystyk (2). Wyznaczanie współczynnika strat liniowych w instalacji przesyłowej (2). Analiza zapisu video, przygotowanie raportu z inspekcji TV studni (2). Zaliczenie sprawozdań (1).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu końcowego obejmującego treści prezentowane na zajęciach. W przypadku oceny negatywne studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy..
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie oceny sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń, przy czym każde ze sprawozdań musi być ocenione pozytywnie. Ocena jest średnią arytmetyczną ze sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student zobowiązany jest uzgodnić termin wykonania ćwiczenia w innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Strączyński, Pakuła, Urbański, Solecki – Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji, Wyd. Seidel i Przywecki, Warszawa 2012.
2. Pakuła, Strączyński – podręcznik eksplotacji pomp w górnictwie, Wyd. Seidel i Przywecki, Warszawa 2013.
3. Wilk, Górnicze pompy wirowe,
5. Dąbrowski, Przybyłek. Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny, Warszawa, Ministerstwo Środowiska, 2005
6. Dąbrowski,Górski, Kapuściński, Przybyłek, Szczepański , Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych, Warszawa, Ministerstwo Środowiska, 2004 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1 — Interpretation of pumping tests results on the basis of examination of AGH-1 well / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Jerzy KLICH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 106–111.
Causes of decreased discharge and damage to a dewatering well’s gravel coat / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 120–127.
Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 355–360.
Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania — The diagnostics of groundwater well and pumping system working conditions based on step drawdown test / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2016 t. 90 nr 8, s. 285–289.
Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 123–132.: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/03_SURFACE_MINING_006.pdf
Ocena efektywności renowacji studni głębinowej za pomocą ditlenku węgla — The efficiency evaluation of groundwater well rehabilitation by carbon dioxide / Krzysztof POLAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 13–20.
cena sprawności hydraulicznej studni głębinowych – studium przypadku — The evaluation of wells hydraulic efficiency – case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66.

Informacje dodatkowe:

Brak