Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-205-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje tematykę zanieczyszczeń powietrza i wody, opracowywania wyników pomiarów monitoringowych powietrza i wody oraz ich praktyczną interpretację.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych, estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. IKS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej a także na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. IKS2A_W02, IKS2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych oraz wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. IKS2A_U05, IKS2A_U03 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. IKS2A_U05, IKS2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. IKS2A_U05, IKS2A_U02 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody oraz ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych, estymacji wyników, populacji generalnej i próbnej, próbki małej i dużej w pomiarach monitoringowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej a także na temat obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystywania map hydrogeologicznych, o składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych oraz na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat prowadzenia pomiarów przepływu w cieku powierzchniowym. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych oraz wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonywać pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu monitoringu powietrza i wody oraz ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Niepewności pomiarów a błędy pomiarowe. Estymacja wyników pomiarów. Populacja generalna i próbna. Próbka mała i duża. Weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza statystyczna danych monitoringowych powietrza atmosferycznego i wody oraz ich interpretacja praktyczna. Metody obliczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Mapy hydrogeologiczne. Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz migracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Pomiary przepływu w cieku powierzchniowym.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przyrządy pomiarowe do analizy składników gazowych i stałych powietrza. Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Statystyczna analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na podstawie danych automatycznego monitoringu powietrza. Automatyczna stacja monitoringu powietrza – wycieczka terenowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona ocen z zaliczenia (70%) i ćwiczeń laboratoryjnych (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z zakresu hydrologii, metrologii, monitoringu powietrza i wody.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Markiewicz M. T., Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.
7. Ptaszyński B., Życzkowski P., Łuczak R., Kuczera Z.: Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 423–427.
8. Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P.: Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530.
9. Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P.: Zmiana stężenia zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach w zależności od systemów ich wentylacji i klimatyzacji. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 9, s. 376–381.

Informacje dodatkowe:

Brak