Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja i renowacja sieci wodno-kanalizacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-208-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uzyskanie wiedzy o eksploatowaniu urządzeń oraz podsystemów stosowanych w układach wodociągowych i kanalizacyjnych Nabycie umiejętności w interpretowaniu nieprawidłowości pracy, stawianiu diagnozy i proponowaniu środków zaradczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą zasady prowadzenia rozruchu stacji wodociągowych, pompowni IKS2A_W04, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna podstawowe cele i funkcje działania systemów wodociągowych oraz kanalizacyjnych IKS2A_W05, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna podstawy prawne eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności prowadzenia rozruchów podstawowych urządzeń będących w systemach eksploatacji wod-kan IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi opracować podstawową instrukcje eksploatacji wraz z harmonogramem IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie nowoczesnego podejścia do eksploatacji systemów wod-kan IKS2A_U03, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą zasady prowadzenia rozruchu stacji wodociągowych, pompowni + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe cele i funkcje działania systemów wodociągowych oraz kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy prawne eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności prowadzenia rozruchów podstawowych urządzeń będących w systemach eksploatacji wod-kan - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować podstawową instrukcje eksploatacji wraz z harmonogramem + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie nowoczesnego podejścia do eksploatacji systemów wod-kan + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Cele i zadania eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych Pojęcia systemu wodociągowo-kanalizacyjnych
2. Eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w regulacjach prawnych. Przedsiębiorstwa eksploatujące wodociągi i kanalizacje.
3.Zasady prowadzenia rozruchów stacji wodociągowych.
4.Zasady prowadzenia rozruchów pompowni.
5.Zasady eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Techniczno-organizacyjne podstawy monitorowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Projekt rozruchu.
3. Instrukcja eksploatacji
3. Instrukcje stanowiskowe
4. Harmonogramy eksploatacji
5. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń audytoryjnych (kolokwium zaliczeniowe). Możliwe jest uwzględnienie aktywności podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Błaszczyk, T. Cielenkiewicz, H. Kłoss-Trębaczkiewicz, M. Kwietniewski, A. Nowakowska-Błaszczyk, E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman, M. Śliwowska, J. Zakrzewski “PORADNIK – Diagnostyka i wybór optymalnych metod modernizacji i przebudowy komunalnych wodociągów i kanalizacji” Cz. I, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego “Hydrobudowa”, Warszawa 1996.
2. Praca zbiorowa pod red. Prof. M. Romana „Poradnik Wodociągi i kanalizacje”, Arkady, Warszawa 1991
3. Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K.J., Weideling D. 2005: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. (tłum z j. niem.). Seidel-Przywecki. Warszawa
4. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warszawa: Arkady 2002.
5. Kwietniewski M., Gębski W., Wronowski N.: Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Warszawa: Monografie Seria: Wodociągi i kanalizacja nr 10. PZiTS, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
4. Zaliczenie zajęć audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.