Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-212-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów. Potrafi stworzyć układ technologiczny przeróbki odpadów dobierając odpowiednie maszyny i ich parametry eksploatacyjne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów IKS2A_W06, IKS2A_W01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów,wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnychodpadów. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. IKS2A_W06, IKS2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. IKS2A_W06, IKS2A_W01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. IKS2A_U05, IKS2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. IKS2A_K02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów,wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnychodpadów. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów. Podstawowe definicje (maszyny, urządzenia, sprzęt mechaniczny, narzędzia).
2. Podział, budowa, zasada działania i zastosowanie maszyn do przetwórstwa różnych opadów. Rodzaje i sposoby regulacji parametrów technologicznych i ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Systematyka urządzeń
3. Kruszarki szczękowe, stożkowe, wirnikowe, walcowe, wysokociśnieniowe prasy walcowe. Shreddery, nożyce, dezintegratory nożowe. Młyny grawitacyjne bębnowe i rurowe; pionowe młyny kulowe; rolowo- i kulowo-misowe; palcowo-talerzowe; wirnikowe; strumieniowe. Maszyny do oczyszczania (płukania) materiałów z zanieczyszczeń. Płuczki bębnowe, korytowe, ciśnieniowe. Maszyny i urządzenia do klasyfikacji mechanicznej. Ruszty stałe i rolkowe; klasyfikatory prętowe; przesiewacze rolkowe, płaskie wibracyjne, bębnowe obrotowe, falujące, czerpakowe, rozdrabniające. Urządzenia do klasyfikacji przepływowej (klasyfikatory hydrauliczne i powietrzne). Urządzenia do rozdziału grawitacyjnego; separatory do wzbogacania z cieczą ciężką; osadzarki; stoły koncentracyjne; separatory zwojowe. Maszyny flotacyjne. Separatory magnetyczne i elektryczne. Urządzenia do zagęszczania i odwadniania. Maszyny do brykietowania, kompaktowania, grudkowania.
4. Współpraca urządzeń, konstrukcja zespołu urządzeń, dobór urządzeń pod względem wydajności i jakości produktów. Praca urządzeń w układzie szeregowym i równoległym. Zagadnienia związane z konstrukcją schematu maszynowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn rozdrabniających (młyny, kruszarki, shreddery). Ocena wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty procesu rozdrabniania.
- Kilkustadialne kruszenie wybranych odpadów o różnej podatności na rozdrabnianie w kruszarkach szczękowych i walcowych. Wyznaczanie stopni rozdrobnienia. Charakterystyki porównawcze kruszarek
- Wpływ właściwości fizyko-mechanicznych odpadów komunalnych na efekty rozdrabniania w shredderze nożowo-rusztowym.
2. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do klasyfikacji mechanicznej. Ocena wpływu trajektorii kołowej i prostoliniowej ruchu rzeszota przesiewacza na efekty procesu klasyfikacji.
3. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do wzbogacania grawitacyjnego (osadzarka, stół koncentracyjny), flotacyjnego i magnetycznego. Analiza wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty ich pracy.
4. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy grudkownika. Analiza wpływu parametrów technologicznych na grudkowanie wybranych odpadów w grudkowniku bębnowym.
5. Opracowywanie schematu ilościowo-jakościowego, dobór maszyn i ich parametrów
konstrukcyjno-eksploatacyjnych, opracowanie schematu maszynowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania. Kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione wszystkie sprawozdania.
Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z
poszczególnych zajęć laboratoryjnych. Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma możliwość
podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz
wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy odrobić zajęcia z inną grupą pod warunkiem, że będzie dostęp do
wolnego stanowiska. W innym przypadku formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
2. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
3. Battaglia A. Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Część I. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. PWN. Warszawa – Kraków 1972.
4. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
5. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
6. Drzymała Z.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. Praca zbiorowa. Wyd. PWN. Warszawa 1992
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
8. Nawrocki J.: Budowa i eksploatacja kruszarek. Gliwice 1974
9. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
10. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.
12. Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych.
Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawenda T. 2009: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz.
2. Gawenda T. 2009: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków
3. Gawenda T. 2009 : Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, s.22-27, 1/2009, Racibórz.
4. Gawenda T. 2010: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków.
5. Gawenda T. 2010: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz.
6. Gawenda T. 2012: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław.
7. Gawenda T. 2013: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin.
8. Gawenda T. 2013: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków.
9. Gawenda T., Olejnik T. 2008: Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii Węglowej S. A. na przykładzie wybranych kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; t. 24 z. 2/1 s. 27–42, Kraków.
10. Gawenda T. Saramak D. 2014: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347.
11. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym,
Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010
12. Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
2013.
13. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33 Racibórz 2014

Informacje dodatkowe:

Student ma obowiązek posiadania na ćwiczeniach obuwia i odzieży ochronnej.