Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stateczność obiektów geoinżynieryjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-214-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przedstawia charakterystykę osuwisk, problematykę stateczności obiektów inżynieryjnych, czynniki wpływające na warunki stateczności, metody analizy stateczności oraz metody stabilizacji osuwisk.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi sprawdzić stateczność obiektu inżynierskiego za pomocą różnych metod. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawdzić stateczność obiektu inżynierskiego za pomocą różnych metod. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przyczyny utraty stateczności skarp i zboczy.
Metody określania kształtu profilu statecznego.
Metody określania stateczności skarp.
Metody równowagi granicznej (Felleniusa, Bishopa, Janbu, Morgensterna-Price’a).
Numeryczne metody analizy stateczności zboczy (SSR – metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie).
Zapobieganie procesom osuwiskowym – stabilizacja skarp.
Przestrzenne metody analizy stateczności zboczy.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Analiza stateczności skarp w oparciu o metody równowagi granicznej (program SLOPE/W) oraz metody numeryczne (program RS2 lub FLAC/Slope).
Analiza wpływu geometrii, zawodnienia, obciążenia i konstrukcji zbrojących grunt na stateczność obiektów geoinżynieryjnych.
Wykonanie projektu dotyczącego analizy stateczności wybranego obiektu inżynieryjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.
Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jest jako: ocena z ćwiczeń projektowych x 0,5 + ocena z kolokwium z
wykładu x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach projektowych, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot: Mechanika gruntów i geotechnika

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Abramson L.W., Thomas S.L., Sharma S., Boyce G.M. (1996), Slope stability and stabilization methods, John Willey & Sons Inc., New York.
2. Abramson L.W. (2002), Slope stability and stabilization methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
3. Cała M. 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.
4. FLAC/Slope (2012). Users Manual. Itasca Consulting Group Inc. Minneapolis USA.
5. Glazer Z. (1985), Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Krahn J. (2004), Stability modeling with SLOPE/W. An engineering methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Canada.
7. Potts D.M. (2003), Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? „Geotechnique”, Vol. 53, nr 6, s. 535-573.
8. Wiłun Z. (1982), Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to
determine strength parameters — Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z
wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych / Marek CAŁA, Jerzy
FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ // AGH
Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ;
ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst:
http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.69.pdf

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach może być premiowana.