Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biogaz - energia i paliwo z odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-220-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot pozwala na zaznajomienie się z teoretycznymi i praktycznymi elementami projektowania, budowy i funkcjonowania instalacji wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody i procesy wytwarzania biogazu, a także substraty i instalacje do produkcji biogazu. Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody wytwarzania energii oraz paliw z biogazu IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować potencjalne źródła substratów do produkcji biogazu oraz ocenić efektywność produkcji i wykorzystania biogazu IKS2A_W02, IKS2A_U05, IKS2A_W06, IKS2A_U02, IKS2A_U01, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomość konieczności efektywnego zagospodarowania odpadów oraz możliwości wykorzystania lokalnych instalacji do produkcji energii i paliw. IKS2A_K03, IKS2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody i procesy wytwarzania biogazu, a także substraty i instalacje do produkcji biogazu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metody wytwarzania energii oraz paliw z biogazu + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować potencjalne źródła substratów do produkcji biogazu oraz ocenić efektywność produkcji i wykorzystania biogazu - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomość konieczności efektywnego zagospodarowania odpadów oraz możliwości wykorzystania lokalnych instalacji do produkcji energii i paliw. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematy wykładów

Biogaz – definicje, właściwości, skład
Procesy powstawania biogazu,
Substraty do produkcji biogazu
Biogazownia rolnicza i utylizacyjna

Metody oczyszczania i uzdatniania biogazu
Wytwarzanie i metody wykorzystania oraz sprzedaży energii elektrycznej – wymagania techniczne i formalne,
Biometan – paliwo gazowe dla pojazdów, wymagania i instalacje.
Aspekty środowiskowe i ekonomiczne wytwarzania i wykorzystania biogazu

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt i prezentacja

Przygotowanie projektu instalacji wytwarzania lub wykorzystania biogazu z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i logistycznych.
Prezentacje na temat różnych typów instalacji biogazowych oraz ich wykorzystania na potrzeby własne, lokalne i regionalne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego – 55%, ocena z projektu i prezentacji 45%

Na ocenę projektu będą składały jego walory merytoryczne, w tym wnioski, jakość obliczeń, dokładność i estetyka rysunków. Ponadto pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach, systematyczność w realizacji projektu oraz terminowość jego oddania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIOGAZ – Poradnik, Instytut Energetyki Odnawialnej, 2009
2. Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G. Biogaz rolniczy– produkcja i wykorzystani. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2009
3. Pomykała R. (red.) Short guide on methods and sources of biogas production in Maloposka – raport projektu Biomaster, Kraków 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling nr 9, 2011 r., s. 26–28.
Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling nr 10, 2011 r., s. 23–26.
Łyko P., Biogaz – kierunki i dobre praktyki. Recykling nr 11, 2011 s. 41.
Kuczyńska I., Łyko P. Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Recykling nr 11, 2011 r,
Pomykała R. Biogaz paliwem dla transportu. Recykling nr 11, 2011 s. 45.
Pomykała R., Kuczyńska I. Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Energetyka Gazowa nr 1, 2012 s. 34–39.
Łyko P., Pomykała R. Zastosowanie biogazu z odpadów jako paliwa dla pojazdów. Współczesne problemy energetyki. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Stelmacha i Krzysztofa Pikonia. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2013. S. 155–160.
Pomykała R., Łyko P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik : nauka-technika-rynek, R. 67 nr 5, 2013, s. 454–457.
Śliwka M., Łyko P., Pomykała R. Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów NGV jako potencjalnych odbiorców biometanu. Logistyka nr 4, CD nr 6, 2014 s. 4974–4980.
Łyko P., Śliwka M., Pomykała R. Zastosowanie CNG ibiometanu w transporcie – dobre praktyki z wybranych krajów Unii Europejskiej. Logistyka nr 4, CD nr 6, 2014, s. 4628–4632.
Łyko P., Śliwka M., Pomykała R. Biometan jako odnawialne paliwo w transporcie — Biomethane as a renewable fuel in transport. Logistyka nr 4, CD 3, 2015, s. 9412–9417.

Informacje dodatkowe:

Brak