Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-302-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy procesów zagospodarowania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów na powierzchni i pod ziemią.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat rodzajów i właściwości odpadów, które mogą być poddane odzyskowi pod ziemią oraz na powierzchni, także wymagania im stawiane. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_U03, IKS2A_K03 Kolokwium
M_W002 Zna technologie górnicze, w których mogą być zagospodarowane odpady. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę na temat wpływu zagospodarowywanych odpadów na środowisko, oraz metod jego monitorowania. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_U01, IKS2A_U04 Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę na temat unieszkodliwiania odpadów pod ziemią IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzić badania laboratoryjne w zakresie właściwości odpadów, przeprowadzić analizę wyników, oraz wyciągnąć wnioski. IKS2A_K02, IKS2A_W06, IKS2A_U03, IKS2A_U01, IKS2A_K01, IKS2A_U05 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi dokonać wstępnej oceny możliwości zagospodarowania odpadów w technologiach górniczych. IKS2A_W06, IKS2A_U01, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zorganizować i realizować pracę w grupie laboratoryjnej z zachowanie zasad zgodnej i zrównoważonej współpracy IKS2A_K02, IKS2A_U03, IKS2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat rodzajów i właściwości odpadów, które mogą być poddane odzyskowi pod ziemią oraz na powierzchni, także wymagania im stawiane. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna technologie górnicze, w których mogą być zagospodarowane odpady. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat wpływu zagospodarowywanych odpadów na środowisko, oraz metod jego monitorowania. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat unieszkodliwiania odpadów pod ziemią - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzić badania laboratoryjne w zakresie właściwości odpadów, przeprowadzić analizę wyników, oraz wyciągnąć wnioski. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wstępnej oceny możliwości zagospodarowania odpadów w technologiach górniczych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zorganizować i realizować pracę w grupie laboratoryjnej z zachowanie zasad zgodnej i zrównoważonej współpracy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Aspekty prawne zagospodarowania odpadów na powierzchni i pod ziemią.
Rodzaje i właściwości odpadów przemysłowych,
Charakterystyka wybranych odpadów niebezpiecznych,
Kierunki odzysku odpadów poza instalacjami
Technologie odzysku odpadów pod ziemią,
Metody składowanie odpadów,
Wpływ obiektów gospodarki odpadami na środowisko.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych.
Badania właściwości wybranych odpadów przemysłowych,
Właściwości mieszanin z udziałem odpadów stosowane w technologiach górniczych,
Właściwości geotechniczne odpadów wydobywczych oraz mieszanin z ich udziałem.
Wegetacja roślin na podłożu z udziałem odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych sprawozdań z danego ćwiczenia.
Zaliczenia wykładów dokonuje się w formie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczane jest jako średnia ważony oceny z ćwiczeń (43%) oraz z wykładów – 55% (np. kolokwium). Przy obliczaniu oceny końcowej może być uwzględniana również aktywność podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A.: Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Cz.I – ekologia i technologia. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków. 1997.
Mazurkiewicz M., Piotrowski Z.: Problemy likwidacji kopalń podziemnych. Wyd. AGH, Kraków 2004.
Piechota S. : Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wyd. AGH, Kraków 2008. Rozdz. 2 i 12.
Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Wydawnictwa AGH, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mazurkiewicz M., Kępys W., 2011 – Popioły ze spalania osadów ściekowych nowym materiałem w technologii zawiesinowej. [W:] Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych: VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów /UTEX®, s. 13–20.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Maciej Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Pomykała R., 2009 – Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal. [W:] Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science /eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge, AAPG Studies in Geology [no.] 59, p. 662–663, Abstr.
KĘPYS W., PIOTROWSKI Z, POMYKAŁA R., GRZYWA A. – 2014. Application of fly ash from biomass in suspension technologies. Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society, R. 15 nr 2, s. 251–255.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., 2014 – Research into the usefulness of ash from the co-combustion of lignite and biomass in mining technologies / Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 4, s. 1381–1384.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2014 – Study of the properties of the ash-water suspension of the in Incinerated Sewage Sludge Ash (ISSA). Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society, R. 15, nr 1, s. 205–212.
POMYKAŁA R., KĘPYS W., ŁYKO P., 2014 – The influence of high temperature on the properties of solidified suspension made of ash from fluidized combustion of lignite. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23, no. 4, s. 1407–1411.
Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Wydawnictwa AGH, 2014.
POMYKAŁA R., KĘPYS W., ŁYKO P., 2013 – Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych. Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection; t. 15 cz. 2, s. 1818–1833.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., 2012 – Wpływ dodatku granulatu z ubocznych produktów spalania odpadów komunalnych na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych. Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection; t. 14, s. 824–833.

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.