Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-303-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia dotyczące technologii oczyszczania ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odzysku cennych surowców.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna źródła powstawania i rodzaje ścieków przemysłowych. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków z omawianych gałęzi przemysłu. IKS2A_W06, IKS2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę o wymogach, przepisach prawnych i ocenie skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych. IKS2A_W02, IKS2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna metody odzysku cennych surowców z omawianych ścieków przemysłowych. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie scharakteryzować ścieki przemysłowe różnego pochodzenia. IKS2A_U05, IKS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie opisać ciąg technologiczny oczyszczania ścieków z omawianych gałęzi przemysłu. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przeprowadzić wybrane procesy oczyszczania ścieków przemysłowych w warunkach laboratoryjnych. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi opracować i zinterpretować uzyskane wyniki badań pod kątem oceny skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych wybraną metodą. IKS2A_U05, IKS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość poszerzania swojej wiedzy i samokształcenia. IKS2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie wykonywania badań i opracowywania wyników. IKS2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna źródła powstawania i rodzaje ścieków przemysłowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków z omawianych gałęzi przemysłu. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o wymogach, przepisach prawnych i ocenie skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna metody odzysku cennych surowców z omawianych ścieków przemysłowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie scharakteryzować ścieki przemysłowe różnego pochodzenia. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie opisać ciąg technologiczny oczyszczania ścieków z omawianych gałęzi przemysłu. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić wybrane procesy oczyszczania ścieków przemysłowych w warunkach laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi opracować i zinterpretować uzyskane wyniki badań pod kątem oceny skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych wybraną metodą. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość poszerzania swojej wiedzy i samokształcenia. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie wykonywania badań i opracowywania wyników. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Znaczenie wody w procesach technologicznych. Źródła powstawania i rodzaje ścieków przemysłowych. Wpływ ścieków przemysłowych na wody powierzchniowe, kanalizację miejską i oczyszczalnie komunalne.

Zasady postępowania ze ściekami przemysłowymi. Warunki stawiane procesom podczyszczania. Podstawowe wskaźniki jakości ścieków oczyszczonych zgodne z obowiązującymi normami. Prawodawstwo w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych. Przyzakładowe oczyszczalnie ścieków.

Charakterystyka procesów oczyszczania ścieków przemysłowych – metody mechaniczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne.

Oczyszczanie ścieków z wybranych gałęzi przemysłu (min.: ścieki z kopalń węgla kamiennego, gazowni i koksowni, ścieki pochodzące z obróbki elektrochemicznej metali, z rafinerii ropy naftowej i zakładów petrochemicznych, ścieki pochodzące z zakładów wzbogacania rud metali kolorowych). Stosowane technologie i metody oczyszczania. Odzysk cennych surowców.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zajęcia organizacyjne. Przepisy BHP w laboratorium chemicznym. Warunki zaliczania przedmiotu.

Odzysk wybranych metali (np.: Ni, Co, Cu) ze ścieków przemysłowych metodą wymiany jonowej.

Zaawansowane metody utleniania zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie odczynnika Fentona w oczyszczaniu ścieków.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą chemicznego strącania.

Oczyszczanie ścieków zaolejonych wybraną metodą fizykochemiczną.

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści programowe z ćwiczeń laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący zachęca grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach (podstawowym i dwóch poprawkowych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów oraz samodzielne przygotowanie i zaliczenie wszystkich sprawozdań.

W ramach wszystkich form zaliczania przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna zaliczenia z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionych, student powinien odrobić zajęcia laboratoryjne w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Kiedy nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, innym sposobem wyrównania zaległości jest opracowanie zagadnień ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.
Jeżeli student opuścił więcej niż 50% ćwiczeń laboratoryjnych (z powodu nieobecności usprawiedliwionych) nie może uzyskać zaliczenia z przedmiotu (nie może być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii oraz technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sanak-Rydlewska S. Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999.
2. Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
3. Umiejewska K, Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
4. Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczani ścieków. Projprzem – EKO. 1997.
5. Anielak A. M.: Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
6. Sanak-Rydlewska S.: Metody permeacyjne oczyszczania ścieków. Cz. 1. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.
7. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część I., Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
8. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część II., Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutions. Archives of Mining Sciences, 2018, 63/3, 633–646.
2. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers. Mineral Resources Management, 2018, 34/3, 85–97.
3. Bożęcka A., Surdek A., Bożęcki P.: Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych. Przemysł Chemiczny, 2018, 97/9, 1565–1568.
4. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Usuwanie jonów Ni2+ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/9, 1945–1947.
5. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/8, 1771–1774.
6. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów Pb2+ i Cd2+ z roztworów wodnych na sorbentach organicznych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/3, 575–579.
7. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016, 52/1, 380 – 396.
8. Bożęcka A., Orlof-Naturalna, Sanak-Rydlewska S.: Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by usin ion exchaneg resin C 160. Mineral Resources Management, 2016, 32/4, 129–139.

Informacje dodatkowe:

Brak