Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-104-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student zapoznaje się z instalacjami i urządzeniami grzewczymi oraz sieciami ciepłowniczymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat instalacji ogrzewania w budynkach. IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady działania urządzeń oraz systemów grzewczych i ciepłowniczych. IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia instalacji ogrzewania w budynkach. IKS2A_U04, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie rozwiązanie systemu ogrzewania budynku oraz dobrać odpowiednie wyposażenie dla prawidłowego działania. IKS2A_U04, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań pod kątem zastosowania systemów ogrzewania i ciepłowniczych. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat instalacji ogrzewania w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działania urządzeń oraz systemów grzewczych i ciepłowniczych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia instalacji ogrzewania w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie rozwiązanie systemu ogrzewania budynku oraz dobrać odpowiednie wyposażenie dla prawidłowego działania. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań pod kątem zastosowania systemów ogrzewania i ciepłowniczych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Układy instalacji centralnego ogrzewania budynków z pompowym obiegiem czynnika grzewczego.
Instalacje wodne centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie sufitowe, ścienne i podłogowe.
Sposoby regulacji projektowej i eksploracyjnej ogrzewań wodnych.
Rozwiązania centralnych układy wody użytkowej.
Wymiana ciepła i zmienność mocy w odbiornikach ciepła (grzejnikach).
Rodzaje przewodów i armatura odcinająca, zabezpieczająca i regulacyjna instalacji ogrzewania wodnego.
Charakterystyka paliw, czynniki cieplne źródeł ciepła w ogrzewaniach centralnych.
Rodzaje i struktura źródeł ciepła dla sieci ciepłowniczych.
Wymiarowanie, izolacja i kompensacja przewodów sieci ciepłowniczych.
Schematy rozwiązań węzłów ciepłowniczych.
Regulacja węzłów ciepłowniczych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wymiarowanie instalacje wodne centralnego ogrzewania.
Obliczenia instalacji ogrzewania sufitowego, ściennego i podłogowe.
Dobór zaworów na potrzeby regulacji projektowej i eksploracyjnej ogrzewań wodnych.
Obliczenia zapotrzebowania dla układów wody użytkowej.
Obliczenia odbiorników ciepła (grzejników).
Dobór przewodów i armatury odcinającej oraz zabezpieczającej instalacji ogrzewania wodnego.
Dobór czynnika cieplnego dla źródła ciepła w ogrzewaniach centralnych.
Obliczenia przewodów sieci ciepłowniczej.
Dobór izolacji i kompensacji przewodów sieci ciepłowniczych.
Dobór węzłów ciepłowniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami cieplnymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia x 0.6 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Albers J., Dommel R., Montaldo-Ventsam H., Nedo H., Uberlacker E., Wagner J.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
2. Koczyk H.: Ogrzewnictwo. Wyd. Pol. Poznańskiej Poznań. 2000.
3. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja. WSiP, Warszawa, 1995,
4. Nantka B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2000
5. Nantka M. Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo, Tom, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
6. Recknagel H., Sprenger E., Honemann W., Schramek E., Ogrzewanie i klimatyzacja – poradnik, EWFE, Gdańsk, 1994,
7. Szarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65.
OnyX Experience – stanowisko badawcze w Akademii Górniczo-Hutniczej — [OnyX Experience – research stand at the AGH University of Science and Technology] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2018 [nr] 4, s. 78–81.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru.
Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z ćwiczeń projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy.
Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń nie może uzyskać zaliczenia i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskane zaliczeń z ćwiczeń.
Egzamin pisemny obejmuje zakres materiału z całego semestru.