Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa alternatywne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-116-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot poszerza wiedzę w zakresie stosowania paliw z odpadów w przemyśle oraz w pojazdach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle. IKS2A_W06 Kolokwium,
Studium przypadków
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania paliw alternatywnych do produkcji energii oraz w przemyśle cementowym. IKS2A_W02, IKS2A_W01, IKS2A_W06 Kolokwium
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą paliw alternatywnych dla pojazdów IKS2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie ocenić przydatność paliw alternatywnych w przemyśle. IKS2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student umie wykorzystać wiedzę na temat paliw alternatywnych w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie znaczenie paliw alternatywnych dla gospodarki kraju. IKS2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu możliwości stosowania paliw alternatywnych w przemyśle. IKS2A_K03, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania paliw alternatywnych do produkcji energii oraz w przemyśle cementowym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą paliw alternatywnych dla pojazdów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić przydatność paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać wiedzę na temat paliw alternatywnych w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie znaczenie paliw alternatywnych dla gospodarki kraju. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu możliwości stosowania paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definicja, klasyfikacja i specyfikacja paliw alternatywnych. Walory energetyczne odpadów.
Stosowanie paliw alternatywnych w energetyce.
Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym.
Prawne aspekty stosowania paliw alternatywnych.
Paliwa alternatywne dla pojazdów.
Biomasa jako paliwo alternatywne.
Przykłady zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle – studia przypadków.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Zajęcia terenowe – zakład produkcji paliw alternatywnych i zakład stosujący paliwa alternatywne. Zastosowanie paliw alternatywnych w przemyśle i pojazdach – przykłady – prezentacje.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium pisemnego.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie na podstawie przedstawionej prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – średnia z oceny kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza – wiedza z programu realizowanego na przedmiotach: Gospodarka odpadami i Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2009.
Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Refuse Derived Fuel, Current practice and perspectives. Final Report. European Commision – Directorate General Environment, Report CO 5087-4, 2003.
Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. European Commision, May 2010.
Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, European Commision, July 2006.
Normy PN-EN dotyczące stałych paliw wtórnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2009.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2003 – Alternative fuels in the cement industry. Applied Energy, vol. 74, 2003, p. 95-100.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Sarna M., 2003 – Use of alternative fuels in Polish cement industry as exemplified by Lafarge Cement Polska S.A. Applied Energy, vol. 74, p. 101-111.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2002 – Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. Polityka Energetyczna t. 5, z. 1, s. 53-69.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Paliwa z odpadów stosowane w przemyśle cementowym. Polityka Energetyczna t. 7, z. 1, 2004, s. 177-202.
Mokrzycki E., Sarna M., Uliasz-Bocheńczyk A., 2003 – Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 21. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 309-316.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Paliwa z odpadów dla energetyki. Polityka Energetyczna t. 8, z. specjalny, s. 507-515.

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie, Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.