Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-203-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na uzyskanie wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz doboru urządzeń wentylacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zastosowania rozwiązań systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS2A_W02, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejetność zaprojektowania elementów do systemu wentylacji i klimatyzacji. IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Studium przypadków
M_U002 Posiada miejętność oceny wpływu rozwiazań technicznych na optymalizację pracy systemów wentylacji i klimatyzacji. IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Posiada umiejętność oceny zaprojektowanego systemu wentylacji i klimatyzacji IKS2A_W02, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Posiada umiejetność oceny wływu specjalnych wymagań na parametry pracy instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje oceny wpływu pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko oraz bezpieczeństwo pracy. IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Studium przypadków
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektantów instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Projekt
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad odbiorem instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zastosowania rozwiązań systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejetność zaprojektowania elementów do systemu wentylacji i klimatyzacji. + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada miejętność oceny wpływu rozwiazań technicznych na optymalizację pracy systemów wentylacji i klimatyzacji. + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność oceny zaprojektowanego systemu wentylacji i klimatyzacji + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność oceny wływu specjalnych wymagań na parametry pracy instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje oceny wpływu pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko oraz bezpieczeństwo pracy. + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektantów instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad odbiorem instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Proces projektowania (optymalizacja, typizacja, normalizacja i normy wentylacyjne).
Charakterystyka ogólna instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ogólne wytyczne stosowania i projektowania instalacji (zagadnienia technologiczne, parametry powietrza wentylacyjnego, sytuacja i orientacja obiektu, opracowanie schematu sieci przewodów, centralnego ogrzewania, czynnika grzejnego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz wody chłodzącej).
Błędy w projektowaniu wentylacji i klimatyzacji.
Wymagania specjalne stawiane instalacjom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym (ochrona przeciwpożarowa, ochrona powietrza atmosferycznego, zasady uzgadniania projektów, ochrona akustyczna, ochrona przed korozją).
Charakterystyka stanu powietrza w pomieszczeniach (parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, zyski ciepła i wilgoci, czynniki szkodliwe, rozdział powietrza w pomieszczeniu – strumień nawiewny).
Projektowanie i dobór systemów produkcji chłodu dla klimatyzacji.
Projektowanie i dobór urządzeń do uzdatniania powietrza w instalacjach.
Odzysk ciepła i energii w instalacjach (free cooling).
Hałas w instalacji klimatyzacyjnej.
Eksploatacja i konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (planowanie konserwacji i remontów, dokumentacja techniczno – ruchowa instalacji, badanie, pomiary i regulacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych).

Ćwiczenia projektowe (30h):

Charakterystyka rozwiązania instalacji klimatycznej (opis rozwiązania, rodzaj wentylacji sposób rozprowadzenia powietrza).
Parametry powietrza wewnętrznego (temperatura i wilgotność względna).
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego i zimowego.
Charakterystyka pomieszczenia (kubatura, wymiary, budowa przegród).
Określenie udziału strumienia powietrza zewnętrznego w całkowitej ilości powietrza kierowanego do pomieszczenia.
Obliczenia zysków ciepła w okresie letnim (od ludzi, od urządzeń mechanicznych, od oświetlenia, od nasłonecznienia) Straty ciepła w okresie zimowym.
Obliczanie strumienia powietrza dla pomieszczenia (ze względu na zyski ciepła, na zanieczyszczenia gazowe i inne, na zanieczyszczenia stałe (pyły), na minimalną prędkość w miejscu przebywania ludzi). Określenie liczby wymian powietrza w pomieszczeniu.
Obliczanie zmian parametrów powietrza dla okresu letniego i zimowego (mieszanie powietrza obiegowego z zewnętrznym, zmiany parametrów w procesie nawilżania, ogrzewanie i chłodzenie powietrza).
Obliczanie oporów przepływu na elementach instalacji (czerpnia, przepustnice, komora mieszania, komora zraszania, chłodnica i nagrzewnica, filtr powietrza, otwory wylotowe).
Dobór urządzeń (elementy centrali klimatyzacyjnej: wentylatory, komora zwilżania, czerpnia powietrza zewnętrznego, wyrzutnia powietrza zużytego, filtr powietrza, chłodnica i nagrzewnica, otwory wylotowe, tłumiki hałasu).
Dobór centrali klimatyzacyjnej w wariantach z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza, oraz z odzyskiem i bez odzysku ciepła.
Opis klimatyzacji dotyczące wyposażenia w instalacje doprowadzenia wody, instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Analiza zużycia energii i koszty eksploatacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium x 0.7 + ćwiczenia projektowe x 0.3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach muszą być uzupełnione po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
zaliczenie przedmiotu wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przydróżny S., Ferencowicz J.: Klimatyzacja, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1989r.
Steimle F.: Kurs Klimatyzacji, Wyd. Arkady, 1979r.
Lampe G., Pfeil A., Schmittlutz R., Tokarz M.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku, Wyd. Arkady, 1981r.
Maczek K. i inni: Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004r.
Ullrich H-J.: Technika klimatyzacyjna, Wyd. Masta 2001r.
Borysiewicz A. i inni: Instalacje wentylacyjnej i klimatyzacyjne. Projektowanie układów. Wyd. Arkady 1975 r.
Jones W.P.: Klimatyzacja, Wyd. Arkady 2001r.
Recknagel i inni: Poradnik Ogrzewanie+Klimatyzacja, Wyd. EWFE, Gdańsk 94/95 lub 2009.
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Wpływ jakości wody na stan maszyn i urządzeń klimatyzacji grupowej , W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych, W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N.: Metody klimatyzacji wyrobisk górniczych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 8, z. 3, s. 127–142, Gliwice 2013
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Możliwości poprawy efektywności pracy klimatyzacji w wyrobiskach górniczych, W: ROP’2013 : XXX seminarium : XXXIX Dni Techniki : Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych – teoria i praktyka : XXX lat doświadczeń : Rybnik, 20 listopada 2013 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2013. — ISBN: 978-83-926255-7-5. — S. 157–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz.
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK : Bilans energetyczny pracy układu skojarzonego centralnej klimatyzacji w KWK ,,Pniówek, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 1 s. 85–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000, W: XXXIX Dni Chłodnictwa : badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 14–15 listopada 2007 /red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2007. — ISBN 978-83-925055-0-1. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz.
SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz, BOROWSKI Marek: Charakterystyka źródeł emisji pyłu w kopalniach eksploatujących złoże soli kamiennej metodą ,,na sucho”, W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM”, 2001. — S. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines — Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych / // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2009 t. 4 z. 3 s. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI : Klimatyzacja jako sposób zabezpieczenia zabytkowej części kopalni soli, W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli ,,Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM” : współpr. Fundacja ,,Nauka i Tradycje Górnicze”, 2001. — S. 377–388. — Bibliogr. s. 388, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie swobodnego chłodzenia w systemach klimatyzacji kopalń podziemnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2009 [nr] 4 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Zagadnienia energetyczne w klimatyzacji kopalń, W: Materiały 5 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 5th{} School of Mine Ventilation :Wrocław, 13–16 październik 2009 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, KGHM CUPRUM spółka z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. – CBR, cop. 2009. — ISBN 978-83-929275-4-9. — S. 207–216. —Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI: Zanieczyszczenie powietrza spalinami w wyrobiskach drążonych z wykorzystaniem maszyn napędzanych silnikami Diesla, Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4 s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Streszcz., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK: Zastosowanie zeolitów dotowanych jonami metali przejściowych do ograniczenia emisji tlenków azotu, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6 s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.