Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-205-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się z urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji klimatyzacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o urządzeniach do uzdatniania powietrza i centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzacych w instalacjach klimatyzacyjnych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu warunków budowy instalacji klimatyzacyjnych i mozliwości ich zastosowania IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu zasady działania i doboru urządzeń do uzdatniania powietrza IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność doboru central klimatyzacyjnych dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejetność wyznaczenia trasy rozprowadzenia przewodów entylacyjnych IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje organizowania prac projektowych z zakresu doboru urzadzeń do klimatyzacji pomieszczeń IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad budową instalacji klimatyzacyjnych w obiektach IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K003 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektujacym instalacje wentylacyjne IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K004 Posiada kompetencje odbioru prac projektowych i wykonawczych instalacji klimatyzacyjnych IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o urządzeniach do uzdatniania powietrza i centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzacych w instalacjach klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu warunków budowy instalacji klimatyzacyjnych i mozliwości ich zastosowania + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu zasady działania i doboru urządzeń do uzdatniania powietrza + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność doboru central klimatyzacyjnych dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu + - + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność wyznaczenia trasy rozprowadzenia przewodów entylacyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje organizowania prac projektowych z zakresu doboru urzadzeń do klimatyzacji pomieszczeń + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad budową instalacji klimatyzacyjnych w obiektach + - + + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektujacym instalacje wentylacyjne + - + + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje odbioru prac projektowych i wykonawczych instalacji klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Urzadzenia w systemach wentylacyjnych obiektów (wentylacja grawitacyjna i aeracja, wentylacja mechaniczna ogólna, wentylacja mechaniczna miejscowa, kurtyny powietrzne),
Podstawowe procesy uzdatniania powietrza i urządzenia do ich realizacji (komora mieszania, nagrzewnice powietrza, chłodnice powietrza , urządzenia do osuszania powietrza, nawilżacze powietrza),
Podstawowe elementy wyposażenia sieci wentylacyjnej (wentylatory , kanały, przepustnice, współpraca wentylatora z siecią kanałów),
Parametry pracy i dobór elementów nawiewnych (sposoby dobory nawiewników, podstawowe typy i rodzaje nawiewników),
Charakterystyka central wentylacyjnych,
Metody regulacji wydajności wentylatora w sieci przewodów, Nieustalony ruch powietrza w sieci przewodów, wpływ parametrów instalacji na ściśliwość przepływu,
Pomiar parametrów przepływającego powietrza w przewodach (prędkości, temperatury, ciśnienia),
Hałas w instalacjach klimatyzacyjnych (hałas w instalacjach klimatyzacyjnych, tłumienie dźwięków w elementach instalacji klimatyzacyjnej, pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach), Podstawowe systemy klimatyzacji (centralny system ze stałym strumieniem powietrza (CAV), centralny system ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV), system klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRV, system klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi, system klimatyzacji wysokoprędkościowej z szafkami indukcyjnymi).
Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):
ćwiczenia projektowe

Projekt systemu klimatyzacji jednokanałowej wielostrefowej dla pomieszczeń użyteczności publicznej.
Zaliczenie ustne projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zajęcia wprowadzające, szkolenie BHP,
Zdejmowanie charakterystyki wentylatora współpracującego z siecią wentylacyjną (typ B),
Zdejmowanie charakterystyki wentylatora współpracującego z siecią wentylacyjną (typ C),
Zdejmowanie charakterystyki wentylatora współpracującego z siecią wentylacyjną (typ D),
Wyznaczenie parametrów pracy nagrzewnicy kanałowej.
Wyznaczenie charakterystyki przepływowej przepustnic kanałowych
Wyznaczanie charakterystyki sorpcyjnego wymiennika obrotowego,
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładów x 0,6 + średnia z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecności i uzupełnienie materiału musi być ustalone z prowadzącym na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Szlązak N.: Układy klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka, Wydawnictwa AGH, s. 305–318, Kraków 2011
Wpływ jakości wody na stan maszyn i urządzeń klimatyzacji grupowej — Influence of waterquality on machinery and equipment in groupminecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selectedhazards and theircontrol in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375
Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych — Waste heatrecovery in rebuilding of minecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, s. 325–336, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Szlązak N., Obracaj D.: Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. XLIV Dni Chłodnictwa: konferencja naukowo-techniczna: badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., s. 211–224, Poznań 2012

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.