Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja pożarowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-214-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się ze zjawiskami związanymi z wystawieniem pożaru w pomieszczeniach i wpływie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej na przepływ dymów i gazów toksycznych oraz ograniczeniem rozprzestrzeniania się pożaru poprzez właściwie dobraną i działająca wentylację pożarową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zagrożenia pożarami w obiektach i możliwości ograniczenia pożaru IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka powstania pożaru IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu projektowania wentylacji pożarowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zkresu oddymiania obiektów IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność organizowania ewakuacji ludzi z zagrożonych pożarem pomieszczeń IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wentylacji pozarowej w obiektach IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejętność doboru instaacji oddymiajacej do rozpatrywanych obiektów IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejetność podziału obiektu na strefy pożarowe IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje nadzorowania obiektów pod wzgledem zagrożenia pożarowego i oceny ryzyka IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie ustalania dróg ewakuacji ludzi na wypadek pożaru IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad kontrolą pracy systemu oddymiania IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K004 Posiada kompetancje nadzoru nad realizacja projektów systemu wentylacji pozarowej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zagrożenia pożarami w obiektach i możliwości ograniczenia pożaru + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka powstania pożaru + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu projektowania wentylacji pożarowej + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zkresu oddymiania obiektów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność organizowania ewakuacji ludzi z zagrożonych pożarem pomieszczeń + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wentylacji pozarowej w obiektach + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru instaacji oddymiajacej do rozpatrywanych obiektów + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność podziału obiektu na strefy pożarowe + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje nadzorowania obiektów pod wzgledem zagrożenia pożarowego i oceny ryzyka + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie ustalania dróg ewakuacji ludzi na wypadek pożaru + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad kontrolą pracy systemu oddymiania + - - + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetancje nadzoru nad realizacja projektów systemu wentylacji pozarowej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Obowiązujące przepisy i normy w zagrożeniu przeciwpożarowym,
Wymagania klasy odporności pożarowej budynków,
Podział obiektów na strefy pożarowe,
Wymagania w zakresie ewakuacji,
Wymagania i zabezpieczenia instalacji w budynkach,
Wymiana ciepła i metody obliczania strumieni konwekcyjnych, Rodzaje i własności dymów,
Zagrożenie dymem,
Strumień wznoszący na źródłem ognia,
Przepływ dymów w budynkach wielokondygnacyjnych,
Oddymianie pomieszczeń i elementy wyposażenia instalacji oddymiającej,
Systemy wentylacji pozarowej,
Projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych,
Kontrola pracy systemu oddymiania.
Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt systemu oddymiania obiektu użyteczności publicznej (obliczanie czasu ewakuacji ludzi z obiektu, wyznaczanie parametrów i własności dymów, rozpływ dymów, obliczanie i dobór systemu wentylacji pożarowej, obliczanie i dobór parametrów wentylacji pożarowej).
Zaliczenie ustne projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych lub projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0,5 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych muszą być nadrobione po uzgodnieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
Mizeliński B.: Systemy oddymiania budynków, Wydawnictwa naukowo-Techniczne, Warszawa,1999,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES: Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702, 2011 R. 35 z. 4, s. 131–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Summ..
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES: Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych, W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż,2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 61–85. — Bibliogr. s. 83–85
Yuan Shujie, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Si Chunfeng: A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires / // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł. —S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Możliwości oceny stanu pożaru w przestrzeni otamowanej na podstawie wskaźników pożarowych, W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4th School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. —Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Ocena stanu pożaru na podstawie wskaźników pożarowych , W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006/ red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 349–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Konieczne zaliczenie przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja.