Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje wody lodowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-320-WK-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student zapoznaje się z instalacji wody lodowej stosowalnymi w budynkach wymagających klimatyzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania instalacji hydraulicznych w budynkach wymagających klimatyzacji IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wykazuje się wiedzą na temat równoważnia i sterowania instalacjami hydraulicznymi wykorzystywanymi na potrzeby chłodzenia powietrza. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student wykazuje się umiejętnościami projektowania instalacji hydraulicznych w budynkach klimatyzowanych IKS2A_U03, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stosowania rozwiązań instalacji wody lodowej w klimatyzacji pomieszczeń dla utrzymania komfortu o zrównoważonego zużycia energii IKS2A_K02, IKS2A_K01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania instalacji hydraulicznych w budynkach wymagających klimatyzacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wykazuje się wiedzą na temat równoważnia i sterowania instalacjami hydraulicznymi wykorzystywanymi na potrzeby chłodzenia powietrza. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student wykazuje się umiejętnościami projektowania instalacji hydraulicznych w budynkach klimatyzowanych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stosowania rozwiązań instalacji wody lodowej w klimatyzacji pomieszczeń dla utrzymania komfortu o zrównoważonego zużycia energii + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wprowadzenie do systemów hydraulicznych/systemów wodnych. Główne elementy wyposażenia instalacji wody lodowej. Zalety i wady systemów, rodzaje systemów wodnych. Instalacje z podwójnym agregatem chłodniczym. Instalacje tylko z pierwotnym oraz pierwotnym i wtórnym obiegiem wody lodowej. Wyzwania związane z systemami hydraulicznymi oraz działanie i zalety systemu pompy ciepła ze źródłem wody. Typowe systemy hydrauliczne stosowane w budynkach wymagających klimatyzacji. Architektura systemu hydraulicznego. Orurowanie, równoważenie i sterowanie systemów wodnych. Zasada działania skraplacza, wymiarowanie i działanie wieży chłodniczej. Zasada działania agregatów chłodniczych wytwarzających schłodzoną wodę.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Obliczenia instalacji hydraulicznej. Wymiarowanie instalacji wodnej. Zasady prowadzenia przewodów. Obliczanie strat ciśnień w instalacji. Dobór pompy wodnej do instalacji hydraulicznej. Równoważenie instalacji wody lodowej Obliczanie średnic rur. Wymiarowanie instalacji skraplacza. Dobór skraplacza i wieży chłodniczej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, na podstawie wytycznych prowadzącego, które są przedstawione w postaci prezentacji oraz w sposób klasyczny na tablicy a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami instalacji hydraulicznych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładu x 0.6 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane zaliczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Industrial-Ventilation-Design-Guidebook
HVAC-Engineer-s-Handbook
Fundamentals-of-HVAC-Systems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / JASZCZUR M., BOROWSKI M., Satoła D., KARCH M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], 2018.

Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2017. — ISBN: 978-83-61265-09-2. — S. 25–35.

OnyX Experience – stanowisko badawcze w Akademii Górniczo-Hutniczej — [OnyX Experience – research stand at the AGH University of Science and Technology] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2018 [nr] 4, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81.

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65

Informacje dodatkowe:

Brak