Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-108-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na wykładzie omawiane są podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjnych, którym
towarzyszą przykłady zadań rozwiązywane na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej IKS1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) IKS1A_W01, IKS1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna zasady działania sieci komputerowych oraz zagrożeń związanych z pracą w sieci. IKS1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera. IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem IKS1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady działania sieci komputerowych oraz zagrożeń związanych z pracą w sieci. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Historia techniki obliczeniowej. Zasada działania komputera, sposoby kodowania danych, programy. Budowa mikrokomputera, urządzenia peryferyjne, zasilanie. Oprogramowanie: znaczenie i podział, problem praw autorskich. Funkcje systemu operacyjnego. Systemy operacyjne. Programy użytkowe. Wirusy komputerowe. Arkusze kalkulacyjne, zaawansowane możliwości. Podstawy programowania w języku VisualBasic. Lokalne i globalne sieci komputerowe i ich zastosowanie. Historia i struktura Internetu. Protokół TCP/IP. Adresy IP. Niektóre usługi internetowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przekazanie umiejętności w zakresie: wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego; wykorzystania programu do edycji tekstu w zakresie tworzenia, formatowania, drukowania i umieszczania w tekście obiektów oraz tabel; użycia programu arkusza kalkulacyjnego w zakresie tworzenia, formatowania, modyfikacji arkusza oraz użycia podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego. Podstawy programowania w języku VisualBasic.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez
prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych z wykonania zadanych ćwiczeń na zajęciach oraz zadanych zagadnień do opracowania. Formę i tryb przedstawiania do zaliczeń opracowań określa prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia może również zezwolić na uzupełnienie braków oraz poprawienie negatywnych ocen z zadanych zagadnień w formie elektronicznej. Należy zaliczyć wszystkie wskazane przez prowadzącego zagadnienia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z laboratorium. Ocena może być podwyższona za aktywność na zajęciach. Nieobecność na zajęciach należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cieciura Marek. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań.
Tadeusiewicz Ryszard. Podstawy informatyki.
Tadeusiewicz Ryszard. Społeczność Interrnetu.
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Windows….Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Word…. Wyd. MIKOM
Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word…. Wyd. MIKOM
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Internetu. Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Excel…. Wyd. MIKOM
Sikorski W. Ćwiczenia z …Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM
Ceran K. Ćwiczenia z PowerPoint…… Wyd. MIKOM
Biolik L., Machowski J., Microsoft Visual Basic 2010 krok po kroku
Thearon W., Newsome B., Visual Basic 2010. Od podstaw

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K.W.Broda, W.Filipek: Wybór optymalnej metody całkowania numerycznego w zagadnieniach zjawiska kolmatacji. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28, z.4 (2004), 47-54
M.Branny, K.Broda, K.Filek, W.Filipek, W.Mikołajczyk: CFD Symulation of Reverse Flow Phenomena In Declined Galleries. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, Vol.30, z3, 2006

Informacje dodatkowe:

W przypadku dużego zaawansowania grupy zajęcia mogą być rozszerzone o nowe elementy.