Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy gospodarki surowcami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-204-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw gospodarki surowcami z uwzględnieniem aspektów technologicznych i środowiskowych ich przetwarzania oraz racjonalnego wykorzystania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych zagadnień z zakresu gospodarowania surowcami IKS1A_W01 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu gospodarowania surowcami i ich przetwarzania IKS1A_W01, IKS1A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie zdefiniować i opisać podstawowe kierunki zagospodarowania surowców i odpadów IKS1A_U02, IKS1A_U01 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie ocenić wpływ różnych czynników na efektywność przetwarzania surowców IKS1A_U05, IKS1A_U04 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega potrzebę podnoszenia swojej wiedzy z zakresu gospodarowania surowcami, szczególnie w aspekcie śledzenia nowych kierunków i technologii IKS1A_K01, IKS1A_K02 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_K002 Ma świadomość konieczności racjonalnej gospodarki surowcami IKS1A_K03, IKS1A_K04 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych zagadnień z zakresu gospodarowania surowcami + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu gospodarowania surowcami i ich przetwarzania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zdefiniować i opisać podstawowe kierunki zagospodarowania surowców i odpadów + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie ocenić wpływ różnych czynników na efektywność przetwarzania surowców + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega potrzebę podnoszenia swojej wiedzy z zakresu gospodarowania surowcami, szczególnie w aspekcie śledzenia nowych kierunków i technologii + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności racjonalnej gospodarki surowcami + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podział surowców: ogólna charakterystyka, miejsca występowania, zasoby. Surowce strategiczne/deficytowe w systemie bezpieczeństwa energetycznego, technologicznego i ekonomicznego kraju. Rola i wykorzystanie surowców w różnych gałęziach przemysłu. Zasady racjonalnej gospodarki surowcami. Technologie przetwarzania wybranych surowców.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zastosowanie technik i technologii przeróbczych do zagospodarowania wybranego surowca, w celu uzyskania lub przekształcenia go w produkt handlowy. Kolokwium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie każdych ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania oraz kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z ocen uzyskanych ze sprawozdań (waga 0,5) i kolokwium (waga 0,5). Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma możliwość podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz wykładach.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy odrobić zajęcia z inną grupą pod warunkiem, że będzie dostęp do wolnego stanowiska. W innym przypadku formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, która jest niezbędna do zaliczenia. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań.
3. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blaschke Z., Brożek M, Mokrzycki E, Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów
przeróbczych, Tom V Górnictwa 1982.
2.Drzymała J. , 2001, Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
3.Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015
4. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
5.Góralczyk S., Kukielska D. 2010: Jakość krajowych kruszyw. Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 34. Zeszyt 4. Wyd. AGH, Kraków.
6.Grzelak E. 1973: Technologia kruszyw mineralnych. Wyd. Arkady, Warszawa.
7.Lutyński A., Osoba M. 2007: Problemy mechanicznej przeróbki węgla kamiennego w perspektywie roku 2020, materiały konferencji KOMTECH 2007, KOMAG, Gliwice.
8.Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
9.Ney R. red. 2007, praca zbiorowa: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne.
10.Magda R., 2006: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Gawenda T., Naziemiec Z., Tumidajski T., Saramak D.: Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, s 109-124, Kraków-Zakopane 2006.
2.Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym, Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010.#
3.Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
4.Gawenda T.: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin2013.
5.Gawenda T.: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków 2009
6.Gawenda T.: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz 2009.
7.Gawenda T.: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz 2010.
8.Gawenda T.: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków 2010.
9.Gawenda T.: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków 2013.
10.Saramak D., Tumidajski T., Brożek B., Gawenda T., Naziemiec Z. 2010: Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN; t. 26 z. 4 s. 59–69. Kraków.
11.Tumidajski T., Gawenda T., Niedoba T., Saramak D. 2008: Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 1/2 s. 245–258, Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków.
12.Tumidajski T., Kasińska-Pilut E., Gawenda T., Naziemiec Z., Pilut R. 2010: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią; t. 26 z. 1 s. 61–72, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Student ma obowiązek posiadania na ćwiczeniach obuwia i odzieży ochronnej.