Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geodezji oraz systemy informacji przestrzennej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-207-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat geodezyjnej obsługi inwestycji oraz systemami informacji geograficznej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK IKS1A_W03, IKS1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 sposoby realizacji podstawowych pomiarów geodezyjnych IKS1A_W05, IKS1A_W02 Kolokwium
M_W003 zasady sporządzenia różnorodnych map i procedury ich opracowania. IKS1A_W03, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 zasady budowy baz danych przestrzennych IKS1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze IKS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych IKS1A_U02, IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych IKS1A_K03, IKS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK + - - - - - - - - - -
M_W002 sposoby realizacji podstawowych pomiarów geodezyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady sporządzenia różnorodnych map i procedury ich opracowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 zasady budowy baz danych przestrzennych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze - - + + - - - - - - -
M_U002 korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne - - + + - - - - - - -
M_K002 wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Geodezja

  1. Geodezja – podstawowe pojęcia. Organizacja służby geodezyjnej w Polsce. Dokumentacja geodezyjna. Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  2. Kształt i wymiary Ziemi: geoida, elipsoida, kula, płaszczyzna. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę.
  3. Mapa – definicja i cechy mapy (podział i nomenklatura, skale i treść, znaki umowne); mapa topograficzna, mapa zasadnicza, mapy tematyczne.
  4. Odwzorowania kartograficzne. Odwzorowanie Gaussa-Krugera. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach.
  5. Systemy wysokości i układy wysokości.
  6. Osnowy geodezyjne: sytuacyjne i wysokościowe (projektowanie, stabilizacja, pomiary elementów liniowych i kątowych, obliczenia współrzędnych punktów)
  7. Pomiary wielkości geometrycznych: pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, GPS. Pomiary niwelacyjne.
  8. Metody pomiaru szczegółów terenowych. Rachunek współrzędnych.
  9. Geodezyjna obsługa inwestycji. Mapy do celów projektowych.
  10. Osnowa realizacyjna. Tyczenie obiektów: metody, dokumentacja.
  11. Inwentaryzacja bieżąca i powykonawcza inwestycji.
  12. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów i powierzchni terenu.
  13. Teledetekcja. Termografia. Mapy opracowywane metodą fotogrametryczną. Zastosowania fotogrametrii.
  14. Numeryczny model terenu. Systemy GIS.
  15. System ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami. Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości. System ksiąg wieczystych.

 2. Wprowadzenie do SIP

  Modelowanie przestrzeni realnej, redukcja przestrzeni do postaci dwu i jednowymiarowej. Zależność pomiędzy światem realnym a SIP

 3. Modele danych

  Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych.
  Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Relacje między obiektami w modelach topologicznych. Model rastrowy – transformacja przestrzeni dwu- w jednowymiarowych, integracja informacji z elementami rastra. Struktury blokowe – efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Zapoznanie się z mapami

Mapa, odwzorowania kartograficzne
Mapa topograficzna
Mapa zasadnicza
Mapa ewidencyjna

Kolokwium zaliczeniowe
Zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Zapoznanie się z pomiarami geodezyjnymi

Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie; osnowy; szkice terenowe – zasady rysunku geodezyjnego
Pomiary długości
Niwelacja
Pomiary kątów poziomych i pionowych
Pomiary tachimetryczne
Obliczanie współrzędnych; ocena dokładności wyników pomiarów i obliczeń
Obliczanie pól powierzchni
Obliczanie objętości na podstawie pomiaru i mapy
Wyznaczanie przemieszczeń budowli

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zakres kolokwium zaliczeniowego obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach.

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania przedmiotu. Z prawa tego może skorzystać osoba, która uczestniczyła w zajęciach obowiązkowych, tj. opuściła nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący, który ustala terminy i zasady zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczeń)+ 0,5 (ocena z kolokwium)
Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do odpracowania zajęć i materiału w innym czasie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Gil: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej. Uniwersytet Zielonogórski 2007.
 2. W. Kosiński: Geodezja. Wydawnictwo SGGW 2005.
 3. M. Wójcik, Wyczółek: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004.
 4. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków nie geodezyjnych. PWN 2002.
 5. S. Przewłocki: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN 2002.
 6. E. Osada: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Strach M. (2013): Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Rozprawy/Monografie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 0867-6631; 285
 2. Jamka M., Strach M. (2012): Trygonometryczny pomiar wysokości – możliwości i ograniczenia metody w geodezji kolejowej. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). S. 181–189.
 3. Jamka M., Kuras P., Strach M. (2011): Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 42–47.
 4. Lenda G., Strach M. (2011): Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 78–83.
 5. Strach M., Uznański A. (2011): Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 439–445
 6. Strach M., Kampczyk A. (2011): Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 429–437.
 7. Strach M., Bukańska K. (2010): Problematyka obsługi budowy i eksploatacji kolei linowej widziana okiem geodety. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155; z. 154. Seria: Materiały Konferencyjne; ISSN 1231-9171; nr 95) S. 577–593.
 8. Markiewicz M., Michałkiewicz I., Strach M. (2010), Analysis and comparison of software supporting roads projecting and designing in land surveying. Geomatics and Environmental Engineering vol. 4 no. 2 s. 75–88, AGH w Krakowie,
 9. Strach M. (2009): Road route designing and its survey processing with use of the Bentley InRoads software. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3 no. 3 s. 85–94, AGH w Krakowie,
 10. Strach M. (2007): Wykorzystanie tachymetrów bezreflektorowych do inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 no. 3 s. 161–172.
Informacje dodatkowe:

Brak