Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-214-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi oraz wyposażenia budynków. Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza termiczna ścian.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki IKS1A_W01, IKS1A_W05 Referat,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa IKS1A_W03, IKS1A_W04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane IKS1A_U02, IKS1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Wykład (15h):

Charakterystyka energetyczna budynków. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych. Fundamenty bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe, fundamenty belkowe, ruszty, płyty i skrzynie fundamentowe) oraz pośrednie (pale i studnie fundamentowe). Izolacje wodochronne fundamentów i podziemi budynków. Ściany (drewniane i murowane, elementy ścian murowanych, filary i słupy, przewody kominowe). Schody (żelbetowe, drewniane i stalowe). Stropy (drewniane, na belkach stalowych, żelbetowe, gęstożebrowe oraz zespolone). Stropodachy (pełne i wentylowane, płaskie i strome, balkony, tarasy i ogrody na dachach). Dachy – rodzaje konstrukcji (drewniana, stalowa i żelbetowa) pokrycie i odwodnienie. Stolarka i ślusarka budowlana.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych z zakresu budownictwa ogólnego – ćwiczenia w oparciu o dokumentację projektową obiektów budowlanych (projekty indywidualne i systemy budownictwa uprzemysłowionego).
Wykonanie wybranych elementów dokumentacji technicznej budynku jednorodzinnego:
– rysunków ogólnych (rzuty, przekroje pionowe, elewacje),
– rysunków szczegółowych,
– schematów technologicznych,
– opisu technicznego,
– zestawień elementów i materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu i kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1.Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kolokwium pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętność rozwiązywania zadań. Zaliczenie obejmuje treści przedstawione na wykładach oraz wykonanie i obrona projektu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Moj H., Śliwiński M., Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.: Podstawy budownictwa. cz. 1 i 2. Politechnika Krakowska, Kraków 2000 i 2001.
2. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
3. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
4. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
6. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
7. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
8. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
9. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
11. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
12. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
13. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
14. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006.
15. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.
16. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
19. Normy budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Egorčenkov V. O., Âcív M. B., Ûgov A. M., KINASZ R. I. Rozrahunkoví j ínstrumental’ní metodi ocínûvannâ prirodnogo svítlovogo seredovisa primísen’ — [Settlement and tool methods of an estimation of the natural light environment of premises] — Makíïvka – L’vív : DonNABA, 2008. — 111 s.
2. Êgorčenkov V. O., Âcìv M. B., KINASZ R. Ì. Arhìtekturno-budìvel’na fìzika : prirodne osvìtlennâ primìŝen’ : [pidručnik dlâ arhìtekturnih ì budìvel’nih specìal’nostej] — [Architectural building physics : natural lighting space : textbook for architectural and engineering] / Nacìonal’nij unìversitet «L’vìvs’ka polìtehnìka». — L’vìv : Lìga-Pres, 2015. — 107 s.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Opuszczenie ponad 20% ćwiczeń projektowych oznacza brak zaliczenia.