Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia i tradycje górnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-217-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Burtan Zbigniew (burtan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z zarysem dziejów światowego kopalnictwa i historii górnictwa na ziemiach polskich, rozwojem edukacji górniczej oraz tradycjami i obyczajami górników. Treści modułu obejmują również historię powstania, rozwój i tradycje górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej, w tym wizytę w muzeum AGH.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jak wydobywano i przerabiano surowce mineralne w przeszłości IKS1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna technologie stosowane w przeszłości i współcześnie w górnictwie IKS1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce IKS1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko IKS1A_U05 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca IKS1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski IKS1A_K04 Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego IKS1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jak wydobywano i przerabiano surowce mineralne w przeszłości + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie stosowane w przeszłości i współcześnie w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zarys dziejów światowego górnictwa: chronologia dziejów człowieka prehitorycznego (epoki kamienia, miedzi, brązu i żelaza) oraz nowożytnego (średniowiecze i renesans);
górnictwo kruszców w czasach Agricoli.
Rys historyczny górnictwa na ziemiach polskich: kalendarium i główne ośrodki górnictwa; górnictwo krzemienia, kruszców, rud metali, solne, siarki, węgla, ropy naftowej; organizacja górnictwa; rozwój techniki górniczej.
Strój i obyczaje górników: stan górniczy; gwarectwa i gwarkowie; zebrania gwareckie; zwyczaje, obyczaje i obrzędowość górnicza; ubiory robocze i galowe górników; kult św. Barbary. Legendy i wierzenia górników.
Edukacja górnicza: początki szkolnictwa górniczego w Polsce; powołanie i dzieje Akademii Górniczej w Krakowie.
Tradycje górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach oraz pozytywna ocena z kolokwium. Nieobecności na zajęciach można odrobić poprzez przygotowanie tematycznych konspektów lub prezentacji multimedialnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z obecności na wykładzie oraz oceny z kolokwium; dodatkowo na wysokość oceny może wpływać przygotowanie tematycznych konspektów lub prezentacji multimedialne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym np. poprzez opracowanie konspektu lub prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazurkiewicz M.: Zarys dziejów górnictwa. Skrypty Uczelniane AGH Nr 1258, Kraków 1991.
Ziemba J.: Stromą na dół drabiną. Z tradycji polskiego górnictwa. Śląski Instytut Wydawniczy. Katowice 1983.
Praca zb. pod red. Simonides D.: Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach. Śląski Instytut Wydawniczy. Katowice 1998.
Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 1999.
Strzałkowski P. Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.
Bęben A.: Górnicza lampa się pali…. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008.
Mikoś T.: Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008.
Dziewięć dekad Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-2009. Wydawnictwo AGH. Kraków 2009.
Gierlotka S.: Historia górnictwa – technika/mechamizacja/elektryfikacja. Wyd. Śląsk. Katowice 2017.
Fudali J.: Tradycje górnicze. Wyd. SIiTG. Katowice 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Burtan Z.: Profesor Witold Budryk w Katedrze Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozdział w: Gwarek Prof. Witold Budryk. Poczet Gwarków Śląskich. Zeszyt 10. Wyd. Stowarzyszenie Bractwo Gwarków. Katowice 2018.

Informacje dodatkowe:

- obecność na wykładach jest obowiązkowa,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium, przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium,
- na ocenę z zaliczenia może wpłynąć frekwencja na zajęciach oraz opracowanie tematycznego konspektu lub prezentacji multimedialnej.