Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne podstawy projektowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-306-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Saramak Agnieszka (saramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawienie podstaw informatyki oraz elementów programowania niezbędnych do zastosowania środków informatycznych w projektowaniu. Wprowadzenie do projektowania przy zastosowaniu programu AutoCad.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę dotycząca zastosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma ogólną wiedzę w zakresie technologii informatycznych narzędzi akwizycji, wizualizacji oraz gromadzenia i archiwizacji danych oraz informacji, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w obliczeniach inżynierskich i projektowaniu. IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 prowadzenia i wykonywanie prac inżynierskich z zastosowaniem narzędzi informatycznych , IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 projektowanie podstawowych zadań z wykorzystaniem metod i środków informatycznych, IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 tworzenie, modyfikacja i wydruk rysunków i projektów 2D i 3D (AutoCAD), IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 tworzenia dokumentacji technicznej projektów inżynierskich (AutoCAD), IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 posiada świadomość oraz umiejętności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 podstawy do pogłębiania wiedzy na kursach zaawansowanych i specjalistycznych, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę dotycząca zastosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu + - + - - - - - - - -
M_W002 ma ogólną wiedzę w zakresie technologii informatycznych narzędzi akwizycji, wizualizacji oraz gromadzenia i archiwizacji danych oraz informacji, + - + - - - - - - - -
M_W003 wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w obliczeniach inżynierskich i projektowaniu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 prowadzenia i wykonywanie prac inżynierskich z zastosowaniem narzędzi informatycznych , + - + - - - - - - - -
M_U002 projektowanie podstawowych zadań z wykorzystaniem metod i środków informatycznych, + - + - - - - - - - -
M_U003 tworzenie, modyfikacja i wydruk rysunków i projektów 2D i 3D (AutoCAD), + - + - - - - - - - -
M_U004 tworzenia dokumentacji technicznej projektów inżynierskich (AutoCAD), + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada świadomość oraz umiejętności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, - - + - - - - - - - -
M_K002 podstawy do pogłębiania wiedzy na kursach zaawansowanych i specjalistycznych, + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Celem modułu jest wykształcenie umiejętności konstruowania algorytmów służących do rozwiązywania zagadnień projektowych i zadań obliczeniowych w języku programowania MATLAB oraz programami do tworzenia dokumentacji technicznej projektów inżynierskich na przykładzie programu AutoCAD. Treścią kształcenia jest poznanie metod i narzędzi informatycznych w projektowaniu. Wprowadzenie do projektowania przy zastosowaniu programu AutoCad Przedstawienie podstaw informatyki oraz elementów programowania niezbędnych do zrozumienia istoty zastosowania środków informatycznych w projektowaniu. Omówiono elementy informatyki i programowania, które mogą być wykorzystane w projektowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich.
Program wykładów:
 Nowe technologie teleinformatyczne IT
 Podstawy informatyki – historia informatyki, budowa komputerów, systemy liczenia,
 Podstawy informatyki – wprowadzenie do informatycznych podstaw projektowania, wprowadzenie do programowania, języki programowania,
 Istota funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych oraz sieci Internet.
 Magazynowanie i transport danych w sieciach – bazy danych, bezpieczeństwo danych,
 Podstawy programowania – podstawowe definicje, składnia, operacje i wyrażenia
 Podstawy programowania – schematy blokowe, instrukcje sterujące, procedury i funkcje.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 Nowoczesne technologie teleinformatyczne w zastosowaniach
 AutoCAD na płaszczyźnie – modelowanie 2D – wprowadzenie, podstawowe narzędzia do rysowania, zapis i odczyt dokumentu.
 AutoCAD na płaszczyźnie – modelowanie 2D – narzędzia do modyfikacji i przeglądania obiektów i rysunków.
 AutoCAD na płaszczyźnie – modelowanie 2D – wymiarowanie rysunków, tworzenie bloków, warstw, opisów tekstowych.
 AutoCAD w przestrzeni trójwymiarowej – modelowanie 3D układy współrzędnych, modelowanie krawędziowe, płaszczyznowe (siatkowe), bryłowe ACIS
 AutoCAD w przestrzeni trójwymiarowej – modelowanie 3D zmiana położenia obiektów w przestrzeni, modyfikowanie obiektów 3D.
 AutoCAD w przestrzeni trójwymiarowej – modelowanie 3D bryły złożone, rzuty i przekroje, modyfikowanie brył.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z 2 kolokwiów:
AutoCad 2D – waga 0,5
AutoCad 3D – waga 0,5

Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium każde z kolokwiów (AutoCad 2D, 3D) musi być zaliczone na ocenę pozytywną. Forma kolokwiów – pytania otwarte. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,8) oraz aktywności na wykładach (0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach student może odrobić z innymi grupami laboratoryjnymi, w miarę wolnych miejsc oraz po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wojciech Tarnowski, CAD/CAM Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2165-9)
2. Andrzej Pikoń, AutoCAD 2007 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007 (ISBN 83-246-0930-7)
3. Jacek Pietraszak, Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 (ISBN 83-246-1188-6)
4. Adrian Kingsley-Hughes, Kathie Kingsley-Hughes, Programowanie. Od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 (ISBN 83-246-0057-4)
5. Sean Geer, Internet od A do Z, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2001 (ISBN 83-88607-98-7)
6. Jennifer Niederst Robbins, HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 (ISBN 83-246-0633-5)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

 Wasilewski S., Możliwości zastosowań nowoczesnych technologii teleinformatycznych w górnictwie
Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud „CUPRUM”, ISSN 0137-2815
Nr 3(36)/2005, str. 125-140
 Mironowicz W., S. Wasilewski S., Kierunki zastosowań nowoczesnych technologii w górnictwie,
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Sympozjum N-T z okazji 30-lecia EMAG,
Nr 5/412, Katowice 2005, str. 82-92
 Wasilewski S., Nowoczesne systemy gazometrii automatycznej w polskim górnictwie. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Nr II/2008 str.167-185.
 Trenczek S., Wasilewski S., Innowacyjność systemowego zasilania, informatyki i automatyki w procesach technologicznych wydobycia węgla.
Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMIE PAN Kraków 2008. Kwartalnik Tom 24-Zeszyt 1/2 str. 89-102.
 Wasilewski S. „Zastosowanie nowoczesnych technologii monitoringu w badaniach aktywności termicznej składowisk odpadów kopalnianych”. Przegląd Górniczy 5-6/2009, str. 88-92.

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. W przypadku 2 lub więcej nieobecności nieusprawiedliwionych student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.