Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-312-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. IKS1A_W03, IKS1A_W05 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. IKS1A_U04, IKS1A_U02 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych. IKS1A_U03, IKS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych. IKS1A_U04, IKS1A_U01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. IKS1A_K01 Egzamin,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 138 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Odpady – pojęcia podstawowe, definicje i podziały. Prawo w gospodarowaniu odpadami. Hierarchia zasad postępowania z odpadami. Międzynarodowy obrót odpadami. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami. LCA w gospodarce odpadami. Odpady w gospodarce o obiegu zamkniętym. Planowanie gospodarki odpadami. Odpady komunalne, źródła powstawania, charakterystyka jakościowa i ilościowa, metody postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami w gminie. Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami. Gospodarka odpadami opakowaniowymi. Gospodarka odpadami przemysłu wydobywczego. Odpady rolno-spożywcze, osady ściekowe, ich charakterystyka oraz kierunki wykorzystania i unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne, ocena ryzyka, zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami.
Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podstawowe procesy rozdziału stosowane w gospodarce odpadami. Analiza odpadów budowlanych. Grudkowanie odpadów drobno uziarnionych. Analiza jakościowa i ilościowa odpadów komunalnych. Rozbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zapoznanie się z obiektami i technologiami stosowanymi w sortowni, kompostowni i na składowisku odpadów komunalnych. Przeróbka odpadów ZSEE oraz wielkogabarytowych. Zapoznanie się z gospodarką wybranych odpadów przemysłowych (budowlanych, hutniczych, energetycznych, wydobywczych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnych ocen z ćwiczeń
laboratoryjnych i audytoryjnych.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych są skorelowane czasowo z egzaminami poprawkowymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadmi” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadmi komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4.Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa
5.Ustawa o odpadach z 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Czajka K. (red.), Bąk Z., Kaleta R., Kulczycka J., Makoudi S., Sitarz W., Skoczek A., Szlugaj J., Uliasz-Bocheńczyk A., Wdowiarz A., Wójcik A., 2000 – Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Powiatu Myślenickiego. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 150 s.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2006 – Fly Ashes from Polish Power Plants and Combined Heat and Power Plants and Conditions of their Application for Carbon Dioxide Utilization. Chemical Engineering Research and Design, vol. 84, 2006, p. 837-842.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.

Informacje dodatkowe:

-