Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Czystsza produkcja - Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-402-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z podstawami funkcjonowania systemów zarządzania środowiskiem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_U04, IKS1A_K03 Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiad wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_W04, IKS1A_U04 Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiad wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Czystsza produkcja. Przedstawienie nowoczesnych technik oraz procedur minimalizacji zanieczyszczeń. Ocena projektów w Czystszej produkcji. Omówienie najlepszych dostępnych technik (BAT). Scharakteryzowanie standardów oceny wymaganych przez systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Ćwiczenia projektowe: opracowanie projektu wdrożenia czystszej produkcji lub EMAS lub ISO 14001 dla wybranej organizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Ocena z ćwiczeń projektowych obejmuje wartość merytoryczną projektu, jakość przeprowadzonych analiz oraz sposób i formę jego prezentacji.
Ilość terminów kolokwium: 1 podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Matuszak-Flejszman A. „Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001”, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001
Nowosielski R. „Czystsza produkcja i zrównoważone technologie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z i Sokół W – Technologie czystszej produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Paliwa z odpadów dla energetyki. Polityka Energetyczna t. 8, z. specjalny, s. 507-515.

Informacje dodatkowe:

-