Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia i instalacje z odnawialnymi źródłami energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-413-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student zapoznaje się z systemami, urządzeniami, instalacjami energetyki odnawialnej, które wykorzystują energię solarną, wodną, wiatru i geotermalną do produkcji energii elektryczne i cieplnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów energetyki odnawialnej IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat zasad projektowania instalacji energetyki odnawialnej IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności projektowania systemów i urządzeń energetyki odnawialnej opartej na energii geotermalnej, wodnej, solarnej i wiatrowej. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje się zrozumieniem i kompetencjami w zakresie zastosowania urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów energetyki odnawialnej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat zasad projektowania instalacji energetyki odnawialnej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności projektowania systemów i urządzeń energetyki odnawialnej opartej na energii geotermalnej, wodnej, solarnej i wiatrowej. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje się zrozumieniem i kompetencjami w zakresie zastosowania urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Stan i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej. Zrównoważony rozwój w sektorze energetyki odnawialnej. Efektywność układów do produkcji energii elektrycznej i układów grzewczych wykorzystujących OZE.
Energia geotermalna. Instalacje i urządzenia dla energetyki geotermalnej. Systemy binarne. Systemy z odparowaniem wody geotermalnej. Systemy bezpośrednie – dry steam.
Energia słoneczna. Kolektory, stawy i kominy słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. Solarne instalacje grzewcze.
Zastosowanie pomp ciepła w procesach ogrzewania, osuszania i odparowania.
Zastosowanie energii słonecznej w budownictwie. Magazynowanie energii słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej w budownictwie.
Energia wiatru. Turbiny wiatrowe, urządzenia i instalacje. Układy energetyczne z wykorzystaniem turbin wiatrowych. Farmy wiatrowe.
Energetyka wodna. Rodzaje elektrowni wodnych. Urządzenia i instalacje energetyki wodnej. Wykorzystanie energii wodnej w Polsce.
Układy kogeneracyjne wykorzystujące źródła energii odnawialnej. Skojarzone wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) na potrzeby użytkowe w budynkach.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zasady projektowania instalacji geotermalnych, solarnych, wiatrowych i wodnych. Analiza danych pomiarowych z instalacji geotermalnych, solarnych, wiatrowych i wodnych. Obliczenia efektu ekologicznego. Sporządzenie porównawczego bilansu ekonomicznego pomiędzy energetyką konwencjonalną a odnawialnymi źródłami energii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie poszczególnych ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładu x 0.5 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot: termodynamika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Witold M. Lewandowski: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawca: WNT, 2012.
Grażyna Jastrzębska: Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2017.
Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Magdalena Ligus: Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii, Wydawca: CeDeWu, 2010.
Energetyka odnawialna w budownictwie(eBook) Redakcja naukowa: prof. nzw dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Dr hab. inż. Maciej Jaworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65.
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2017. — ISBN: 978-83-61265-09-2. — S. 25–35.
An experimental analysis of the fluid flow on performance and frost formation in exhaust air energy recovery heat exchanger / Marek JASZCZUR, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Sławosz KLESZCZ // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague / eds. Petra Dančová, Jan Novosád. — [Karlovy Vary] : Polypress s. r. o., 2018. — S. 717–721.
Analysis of the anti-icing system used in air handling unit with counterflow heat exchanger / Marek JASZCZUR, Sławosz Kleszcz, Marek BOROWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], 2018. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 63.

Informacje dodatkowe:

-