Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-501-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się z urządzeniami służącymi do uzdatniania powietrza i wchodzącymi w skład instalacji klimatyzacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę: o urządzeniach do uzdatniania powietrza i elementach wchodzących w skład instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu doboru central klimatyzacyjnych dla danych warunków IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy instalacji klimatyzacyjnych i ich doboru do obiektów IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów psychrometrycznych zachodzących w instalacji klimatyzacyjnej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność optymalnego doboru central klimatyzacyjnych dla sieci IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Kolokwium
M_U003 Posiada umiejętność rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Kolokwium
M_U004 Posiada umiejętność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenia dla zabudowy instalacji klimatyzacyjnej IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad realizacją budowy części instalacji wentylacyjnych IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
M_K003 Posiada kompetencje sprawdzenia poprawności wykonanego projektu doboru urządzeń do instalacji klimatyzacyjnych IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
M_K004 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę: o urządzeniach do uzdatniania powietrza i elementach wchodzących w skład instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu doboru central klimatyzacyjnych dla danych warunków + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy instalacji klimatyzacyjnych i ich doboru do obiektów + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów psychrometrycznych zachodzących w instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność optymalnego doboru central klimatyzacyjnych dla sieci + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenia dla zabudowy instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad realizacją budowy części instalacji wentylacyjnych + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje sprawdzenia poprawności wykonanego projektu doboru urządzeń do instalacji klimatyzacyjnych + - - + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe elementy wyposażenia sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (wentylatory –charakterystyki, kanały, przepustnice – obliczenia i równoważenie sieci nawiewno – wywiewnej, współpraca wentylatora z siecią kanałów, urzadzenia do uzdatniania powietrza),
Parametry pracy i dobór elementów nawiewnych (podstawowe zasady dotyczące strumienia powietrza nawiewanego, sposoby dobory nawiewników, podstawowe typy i rodzaje nawiewników), Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji (komfort cieplny w aspekcie bilansu cieplnego pomieszczenia, wentylacja i klimatyzacja – podobieństwa i różnice, osiągnięcie założonych parametrów powietrza nawiewanego),
Podstawowe systemy klimatyzacji (centralny system ze stałym strumieniem powietrza CAV w aspekcie klimatyzacji jednego i wielu pomieszczeń, centralny system ze zmiennym strumieniem powietrza VAV w aspekcie klimatyzacji wielu pomieszczeń, system klimatyzacji VRV z zmiennym natężeniem czynnika chłodniczego, z klimakonwektorami wentylatorowymi i indukcyjnymi).
Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia projektowe (15h):

System klimatyzacji jednokanałowej, niskoprędkościowej dla pomieszczenia użyteczności publicznej.
Zaliczenie ustne projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia wykładów x 0,7 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach projektowych musi być odrobiona po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D.: Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. XLIV Dni Chłodnictwa: konferencja naukowo-techniczna: badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., s. 211–224, Poznań 2012
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Możliwości poprawy efektywności pracy klimatyzacji w wyrobiskach górniczych, W: ROP’2013 : XXX seminarium : XXXIX Dni Techniki : Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych – teoria i praktyka : XXX lat doświadczeń : Rybnik, 20 listopada 2013 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2013. — ISBN: 978-83-926255-7-5. — S. 157–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH: Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych, Górnictwo i Geologia :kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 143–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000, W: XXXIX Dni Chłodnictwa : badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 14–15 listopada 2007 /red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2007. — ISBN 978-83-925055-0-1. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz.
SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz, BOROWSKI Marek: Charakterystyka źródeł emisji pyłu w kopalniach eksploatujących złoże soli kamiennej metodą ,,na sucho”, W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM”, 2001. — S. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI:,,Free-cooling” w klimatyzacji kopalń podziemnych, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2008 R. 59 [nr] 2 s. 97–102. —Bibliogr. s. 102, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK : Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1 s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Procesy wymiany ciepła i wilgoci w wyrobiskach kopalni soli, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 2 s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103.— Streszcz.,Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Artur FILDEBRANDT, Mariusz KAPUSTA, Nikodem SZLĄZAK: Systemy wentylacji tuneli, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004 /red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Warunki mikroklimatu w podziemnych obiektach zabytkowych kopalni soli, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4 s. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie swobodnego chłodzenia w systemach klimatyzacji kopalń podziemnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2009 [nr] 4 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64
Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor: Wymiana ciepła przez organizm ludzki i możliwości jego termoregulacji, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 9 s. 374–378. — Bibliogr. s. 378. — Streszcz., Summ., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Zagadnienia energetyczne w klimatyzacji kopalń, W: Materiały 5 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 5th{} School of Mine Ventilation :Wrocław, 13–16 październik 2009 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, KGHM CUPRUM spółka z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. – CBR, cop. 2009. — ISBN 978-83-929275-4-9. — S. 207–216. —Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.