Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika gruntów i geotechnika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-502-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalski Michał (kowalski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mechanika gruntów zajmuje się opisem zachowania ośrodka gruntowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie + - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się + - + - - - - - - - -
M_K003 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Miejsce i zadania mechaniki gruntów i geotechniki w inżynierii środowiska. Podstawowe zjawiska fizyczne w gruncie, geneza gruntów, trójfazowa budowa gruntu, rodzaje cząstek i minerałów, fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody. Uziarnienie i charakterystyki uziarnienia. Klasyfikacja gruntów naturalnych i antropogenicznych. Właściwości fizyczne. Woda w gruncie. Przepływ wody w gruncie, istota przepływu cieczy w gruncie, filtracja, prawo Darcy’ego, ograniczenia prawa Darcy’ego, podstawowe równanie przepływu w gruncie, siatka filtracyjna. Zjawiska związane z ruchem wody w gruncie. Naprężenie w gruncie, naprężenia pierwotne w ośrodkach gruntowych, wypór wody w gruncie, ciśnienie wody w porach, naprężenie całkowite i efektywne. Naprężenie powstałe wskutek działania obciążeń zewnętrznych. Odkształcalność gruntu. Wytrzymałość gruntu na ścinanie, hipotezy wytrzymałościowe gruntów oraz metody określania ich parametrów. Parcie i nośność gruntu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Makroskopowa ocena gruntów. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów spoistych. Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania. Wyznaczanie współczynnika filtracji gruntów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zaliczenie ich w formie sprawozdania i odpowiedzi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0.5*ocena zal.+0.5*ćw. lab

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne należy odrobić (na zajęciach z inną grupą).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
2. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
3. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Sozański J. (1977) Stateczność wykopów hałd i nasypów, Wyd. Śląsk, Katowice.
5. Myślińska E. (2001) Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

3D numerical modeling of road tunnel stability – the Laliki project — Modelowanie 3D dla oceny stateczności tunelu drogowego w Lalikach / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Michał KOWALSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 61–78. — Bibliogr. s. 77–78

Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” — Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former “Piaseczno” sulphur open-cast mine / Jerzy FLISIAK, Zbigniew Frankowski, Andrzej HAŁADUS, Edyta Majer, Michał KOWALSKI, Paweł Pietrzykowski, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 4, s. 190–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec / Justyna ADAMCZYK, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 3–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.