Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Filtracja i technika odpylania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-505-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Identyfikowanie i ocena stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym.
Prokjektowanie instalacji odpylania powietrza na stanowisku pracy w zakładzie produkcyjnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie identyfikowania i oceny stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie planowania i projektowania procesu odpylania powietrza na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przenalizować i dobrać podstawowe urządzenia odpylające do zakresu występujących zanieczyszczeń pyłowych na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Wykonanie projektu,
Projekt
M_U002 Potrafi analizować warunki środowiska pracy, planować dobierać rozwiązania inżynierskiego w zakresie odpylana powietrza na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i poszukiwania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny nowych rozwiązań inżynierskich dla potrzeb kształtowania środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym IKS1A_K01, IKS1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i świadomie podejmuje działań inżynierskich w środowisku pracy przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. IKS1A_K03, IKS1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie identyfikowania i oceny stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie planowania i projektowania procesu odpylania powietrza na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przenalizować i dobrać podstawowe urządzenia odpylające do zakresu występujących zanieczyszczeń pyłowych na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować warunki środowiska pracy, planować dobierać rozwiązania inżynierskiego w zakresie odpylana powietrza na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i poszukiwania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny nowych rozwiązań inżynierskich dla potrzeb kształtowania środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i świadomie podejmuje działań inżynierskich w środowisku pracy przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Identyfiakcja zagrożeń w środiwsku pracy oraz dobór metod i technik kształtowania środowiska pracy w zakładzie przemysłowym.

Pojęcie fazy rozproszonej i jej właściwości. Przepływy dwufazowe i trójfazowe w przewodach, przepływy w ośrodkach ciągłych. Podstawy koagulacji i sedymentacji w przepływach dwufazowych. Proces filtracji i zjawiska fizyczne wykorzystywane w filtracji. Technika filtracyjna (rodzaje i budowa filtrów, materiały i tkaniny filtracyjne, właściwości, metody badań skuteczności filtrów powietrza). Klasyfikacje filtrów. Klasy czystości pomieszczeń i filtracja powietrza. Oczyszczanie powietrza w obiektach użyteczności publicznej (dezodoryzacja, sterylizacja, jonizacja). Procesy suchego i mokrego odpylania. Podstawy konstrukcji i budowy odpylaczy. Dobór odpylaczy i zasady projektowanie wielostopniowych systemów odpylania. Zanieczyszczenia oraz technika oczyszczania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Identyfiakcja zagrożeń w środiwsku pracy oraz dobór metod i technik kształtowania środowiska pracy w zakładzie przemysłowym.

Opracowanie koncepcji odpylania w zakładzie produkcyjnym. Identyfikacja emisji zanieczyszczeń pyłowych. Określenie wymaganej prędkości porywania ziaren. Obliczanie strumienia powietrza dla określonych punktów odpylania. Dobór instalacji odpylającej i obliczanie oporów przepływu. Dobór ssawek i urządzeń odciągu miejscowego. Wymiarowanie i obliczenia instancji transportującej zanieczyszczenia. Dobór urządzenia odpylającego. Dobór wentylatora. Określenie parametrów powietrza wyrzutowego i zagospodarowanie pyłu, analiza zużycia energii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład zaliczony na podstawie kolokwium zaliczeniowego.Student ma prawo dwukrotnej poprawy kolokwium zaliczeniowego, pod warunkiem oddania i zaliczenia ćwiczeń projektowych.
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie przyjętej dokumentacji projektowej.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Aktywnośc może byc premiowana. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w ćwiczenaich projektowych jest obowiązkowy. Spób odrobeinia zajęć uzgodniony z prowadzącym zajęcia.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5P+0,5W
OK – ocena końcowa
W – ocena z kolokwium zaliczeniowego wykładów (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady są nieobowiązkowe za wyjątkiem terminu kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium może być przeprowadzone w ramach ćwiczeń projektowych. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest:
- obecność na co najmniej 65% zajęć,
- co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona,
- wykonanie i zaliczenie wszystkich wymaganych części projektu.
W przypadku braku obecności na ćwiczeniach projektowych konieczne jest dodatkowa konsultacja z prowadzącym ćwiczeniach przed kolejnymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest znajomość podstaw wentylacji obiektów budowlanych (zaliczenie modułu “Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń”)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Warych J.:„Oczyszczanie gazów”, PWN Warszawa 1999
Kabsch P.: „Odpylanie i Odpylacze t.1”, WNT Warszawa 1992
Juda J., Nowicki M.: Urządzenia odpylające. WNT Warszawa 1979
Zajączkowski J.: „Odpylanie w przemyśle”, Arkady, Warszawa.1971
Warych J.: „Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe.” Oficyna Wyd. Pol. Warsz., 1999
Szlązak N., Szlązak J., Krzykowski R., Obracaj D.: „Odpylanie powietrza podczas drążenia wyrobisk korytarzowych”, Wyd. AGH, Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dariusz Obracaj, 2013: Zmiany stężenia pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego w świetle badań teoretycznych i eksperymentalnych. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
Dariusz OBRACAJ, 2011:Analiza modeli rozprzestrzeniania się pyłu w wyrobiskach podziemnych. W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka. Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 450–452.
Dariusz OBRACAJ, 2013: Experimental studies on respirable dust distribution in mine airways on the basis of real-time dust monitoring. International Conference of Safety in Mines Research Institutes, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining, London, s. 271–272.
Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Dariusz Obracaj, 1997: Sposoby zmniejszania zapylenia powietrza pyłem solnym w warunkach kopalń soli. Zeszyty Naukowe AGH Kwartalnik Górnictwo, z. 1, 1997
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, 2003: Zagrożenie pyłowe w wyrobiskach ślepych z wentylacją kombinowaną. Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004, s 215–225.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, 2004: Stan zapylenia powietrza w wyrobiskach ślepych drążonych kombajnami. Przegląd Górniczy. 2004 vol. 60 no. 11 pp. 27–33.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Łukasz SZLĄZAK, 2005: Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia w podziemnych wyrobiskach drążonych kombajnami chodnikowymi. Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krakowa; ISSN 1732-6702. R. 29, z. 3/1, s. 447–458.

Informacje dodatkowe:

brak