Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka i sterowanie w klimatyzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-506-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łuczak Rafał (rluczak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowe informacje z automatyki i sterowania: sygnały, transformaty, transmitancje, schematy blokowe, regulatory, stabilność układów automatycznej regulacji, dwustanowa regulacja temperatury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu regulacji automatycznej układów liniowych oraz regulacji dwustanowej. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Projekt,
Egzamin
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wymagań stawianych układom regulacji. IKS1A_W01 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat układów regulacji z uwzględnieniem potrzeb wentylacji i klimatyzacji. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt,
Egzamin
M_W004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. IKS1A_W01, IKS1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić przebieg sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Projekt
M_U002 Student potrafi dobrać nastawę regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Projekt
M_U003 Student potrafi określić przebiegi czasowe sygnałów w liniowych układach automatycznej regulacji. IKS1A_U02, IKS1A_U05 Egzamin
M_U004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i sterowania. IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu regulacji automatycznej układów liniowych oraz regulacji dwustanowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wymagań stawianych układom regulacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat układów regulacji z uwzględnieniem potrzeb wentylacji i klimatyzacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić przebieg sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać nastawę regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić przebiegi czasowe sygnałów w liniowych układach automatycznej regulacji. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i sterowania. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Układy sterowania w systemach CAV jedno i dwu-przewodowych. Sygnały w układach regulacji automatycznej, ich transformaty operatorowe, transmitancja operatorowa, transmitancja widmowa. Układy sterowania i ich klasyfikacja. Części składowe i schematy blokowe systemu sterowania w układzie wentylacji i klimatyzacji. Regulatory i ich właściwości dynamiczne, zasady ich nastawiania. Wymagania stawiane układom regulacji i ich stabilność. Dwustanowa regulacja temperatury powietrza w obiekcie, metody poprawy jakości regulacji. Stabilność temperatury powietrza w obiekcie, ocena pracy układu automatycznej regulacji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Określenie przebiegu sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu, dobór nastaw regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: oddanie projektu i jego pozytywna obrona.
Warunki przystąpienia do egzaminu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona oceny z egzaminu x 0,6 oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych x 0,4.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki, fizyki oraz zagadnień związanych z wentylacją i klimatyzacją.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Chmielnicki, L. Kołodziejczyk, Automatyzacja i dynamika procesów w inżynierii środowiska, PWN, Warszawa, 1981.
J. Kowal, Podstawy automatyki, Tom I, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
A. Urbaniak, Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowak B., Kuczera Z.: Heat power determination of DV-290 refrigerator’s evaporator on the basis of thermodynamic parameters of inlet air. Archives of Mining Sciences, vol.57, no 4, s. 911 – 920, 2012 r.
Nowak B., Życzkowski P. : The effect of temperature glide of R407C refrigerant on the power of evaporator in air refrigerators. Archives of Mining Sciences, vol.58 , no 4, s. 1333 – 1346, 2013 r.
Nowak B., Filek K.: Indirect mine air-cooling by cooler of water. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37, no. 1, s. 57-70, 2013 r.
Nowak B., Filek K.: Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody. Przegląd Górniczy, nr 10, s. 155–163, 2014 r.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.