Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-507-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Karch Michał (karch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student zapoznaje się z podstawami chłodnictwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat podstawowych obiegów chłodniczych IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat urządzeń i instalacji w chłodnictwie IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dokonać bilansu ciepła i chłodu na potrzeby zaprojektowania instalacji chłodzenia. IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Projekt
M_U002 Student umie dobrać urządzenia do instalacji chłodzenia. IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy z branżystami oraz pracy w zespole przy projektowaniu instalacji chłodzenia. IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat podstawowych obiegów chłodniczych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat urządzeń i instalacji w chłodnictwie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dokonać bilansu ciepła i chłodu na potrzeby zaprojektowania instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać urządzenia do instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy z branżystami oraz pracy w zespole przy projektowaniu instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Obiegi chłodnicze sprężarkowe. Obieg Carnota. Obieg Lorenza. Obieg Lindego. Obieg Joule’a. Czynniki chłodnicze. Systematyka czynników chłodniczych. Wskaźniki ekologicznej oceny czynników chłodniczych. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych. Urządzenia chłodnicze sprężarkowe. Urządzenia chłodnicze absorpcyjne. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym. Obliczanie obciążenia chłodniczego. Analiza psychrometryczna i energetyczna procesów klimatyzacji. Autonomiczne sprężarkowe, absorpcyjne i termoelektryczne układy klimatyzacji. Centralne systemy klimatyzacji. Regulacja układów chłodniczych. Izolacja cieplna i zimnochronna, materiały izolacyjne.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Obliczanie obiegów chłodniczych sprężarkowych. Obliczenia cieplne skraplaczy i parowników. Bilans cieplny obiektu. Zyski i straty ciepła. Bilans cieplny obiektu przemysłowego, budynku mieszkalnego, chłodni. Obliczanie i dobór elementów instalacji chłodniczej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie cząstkowych projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń projektowych według zasady 0,7*ocena z egzaminu + 0,3*ocena z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość termodynamiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bonza Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta A., Targański W. (1998): Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, MASTA, Gdańsk
Bohdan T., Charun H., Czapp M. (2003): Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, podstawy teoretyczne i obliczenia, WNT, Warszawa
Dworak Z, Petrak J. (1982): Własności cieplne czynników chłodniczych, WNT, War-szawa
Gutkowski K.M. (2003): Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa
Kołodziejczyk L., Rubik M. (1976): Technika chłodnicza w klimatyzacji, Arkady, Warszawa
Maczek K. (2004): Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Reknagel-Sprenger (1994): Ogrzewanie + Klimatyzacja Poradnik, Arkady, Gdańsk
Ullrich H.J. Technika Chłodnicza, Poradnik, t. 1 i 2 MASTA, Gdańsk
Wacławik J., Cygankiewicz J., Knechtel J.(1998): Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Wyd. Biblioteki Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Zalewski W. (2001): Projektowanie i eksploatacja systemów chłodniczych, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Zalewski W. (2007): Urządzenia i systemy chłodnicze, Wyd.Pol.Krak. Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / JASZCZUR M., BOROWSKI M., Satoła D., KARCH M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland
An experimental analysis of the fluid flow on performance and frost formation in exhaust air energy recovery heat exchanger / Marek JASZCZUR, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Sławosz KLESZCZ // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań.
Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4,

Czynniki niskowrzące stosowane w binarnych elektrowniach geotermalnych — [Low-boiling factors applied in geothermal binary power stations] / Michał KARCH // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualną usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.