Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologiczne systemy grzewcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-511-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zastosowanie ekologicznych systemów grzewczych z wykorzystaniem zarówno niskoemisyjnych jak i bezemisyjnych źródeł energii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii IKS1A_W04, IKS1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat regulacji prawnych i aspektów ekonomicznych związanych z ekologicznymi źródłami energii i ich wykorzystaniu w ogrzewaniu IKS1A_W02, IKS1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat niskoemisyjnych i bezemisyjnych systemów grzewczych IKS1A_W04, IKS1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne źródło energii dla stawianych wymagań IKS1A_U04, IKS1A_U03 Projekt
M_U002 Student posiada umiejętność zaprojektowania systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii IKS1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekologicznych systemów grzewczych IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat regulacji prawnych i aspektów ekonomicznych związanych z ekologicznymi źródłami energii i ich wykorzystaniu w ogrzewaniu + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat niskoemisyjnych i bezemisyjnych systemów grzewczych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne źródło energii dla stawianych wymagań - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zaprojektowania systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekologicznych systemów grzewczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

- konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii,
- regulacje prawne dotyczące ekologicznych źródeł energii,
- charakterystyka niskotemperaturowych systemów grzewczych,
- charakterystyka niskoemisyjnych systemów grzewczych,
- charakterystyka bezemisyjnych systemów grzewczych,
- aspekty ekonomiczne stosowania ekologicznych systemów grzewczych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii (energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, biomasę lub biogaz).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład w formie klasycznego wykładu tablicowego mocno wspomagany prezentacją komputerową. Mile widziana aktywność studentów w formie zadawania pytań oraz dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Wykonanie projektu dla danych przekazanych przez prowadzącego. Prowadzący przedstawia zakres i formę projektu, pokazuje przykłady obliczeniowe oraz konsultuje poszczególne etapy projektu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowy oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładu w formie pisemnej na ostatnim wykładzie.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: oddanie projektu, zaliczenie ustne projektu.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa. Aktywność na wykładzie może być premiowana.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna oceny zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności na ćwiczeniach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lewandowski W.M., Klugmann-Radziemska E. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Ziębik A., Szega M., Stanek W. Systemy energetyczne a środowisko. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
Foit H. Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Pytel K., Gumuła S. i inni… Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik. Wydawnictwo TARBONUS Sp. z o.o., 2008.
Kołodziej B. (red.), Matyka M. (red.). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łuczak R., Ptaszyński B., Kuczera Z., Życzkowski P. Energy efficiency of ground-air heat exchanger in the ventilation and airconditioning systems. E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00015, s. 1–9. International Conference on Energy and Environmental Protection: Krakow, September 13–14, 2018.
Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P. Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych — Heat recovery in the ventilation systems with air recirculation in a presence of inner source of gaseous pollution. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530.

Informacje dodatkowe:

Brak