Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stacje i urządzenia pomiarowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-521-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Saramak Agnieszka (saramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z budową i zasadą działania wybranych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach środowiskowych. Student poznaje podstawy wykonywania pomiarów za pomocą wybranych urządzeń oraz metody analizy uzyskanych danych empirycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska IKS1A_W03, IKS1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami interpretacji danych IKS1A_W05, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie korzystać z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku IKS1A_U04, IKS1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty IKS1A_U03, IKS1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego IKS1A_K04, IKS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami interpretacji danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie korzystać z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Organizacja systemu zbierania i weryfikacji danych w ramach monitoringu środowiska. Metodyka zbierania danych: stacje pomiarowe (pomiary automatyczne), pomiary manualne, dane z dokumentacji papierowej. Podział i budowa i wyposażenie automatycznych stacji pomiarowych: jakości powietrza, jakości wody w rzekach. Wielkości mierzone przez stacje: jakość powietrza (SO2, CO, 03, NO, NOX, pył ogółem i PM 10); zanieczyszczenia komunikacyjne (benzen, toluen, substancje ropopochodne); wielkości meteorologiczne (temperatura, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, promieniowanie słoneczne). Stacje pogodowe, konfiguracja, zbieranie i rejestracja danych. Stacje ostrzegania o zagrożeniach. Pomiary hałasu

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza budowy i zasady działania wybranych metod i urządzeń pomiarowych.
Analiza wyników pomiarowych ze stacji automatycznych: analiza stanów aktualnych oraz przekroczeń, uśrednianie. Graficzna prezentacja i interpretacja danych: rodzaje wykresów.
Analiza wyników pomiarowych manualnych: weryfikacja wyników

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć studenci wykonują pomiary wybranych parametrów środowiskowych. Wykonują analizę uzyskanych danych pomiarowych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6) oraz ocen z analiz wykonywanych podczas ćwiczeń (0,4).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,8) oraz aktywności na wykładach (0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, w miarę wolnych miejsc oraz po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kostyrko K., Łobzowski A., Klimat – pomiary, regulacje. Agenda Wydawnicza PAK. Warszawa 2002
Praca zbiorowa pod redakcją J. Frączka, S. Walusia „Laboratorium miernictwa przemysłowego” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
W. Nawrocki „Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2002
P. Lesiak, D. Świsulski „Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002
D. Świsulski, „Komputerowa technika pomiarowa oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LABVIEW” Agenda Wydawnicza PAK Warszawa, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wasilewski S. „Zastosowanie nowoczesnych technologii monitoringu w badaniach aktywności termicznej składowisk odpadów kopalnianych”. Przeglad Górniczy 5-6/2009, str. 88-92.
Wasilewski S., Skotniczny P., Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities, Mineral Resources Management, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Volume 31, Issue 1, pp. 155-182.
Saramak A., Comparative analysis of indoor and outdoor concentration of PM10 particulate matter on example of Cracow City Center. Int. J. Environ. Sci. Technol. (2019). https://doi.org/10.1007/s13762-019-02250-5

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z kolokwium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy.