Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka technologiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-601-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie praktyki student nabywa umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia w przyszłości pracy związanej z kierunkiem kształcenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią kształtowania środowiska. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu np. gospodarki odpadam, wentylacji i klimatyzacji, rewitalziacji, monitoringu środowiska. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się językem specjalistycznym dla zakresu odbywanej praktyki. IKS1A_U02, IKS1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student umie opisać podstawowe procesy technologiczne związane z daną branżą IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności danego zakładu na środowisko zewnętrzne. IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią kształtowania środowiska. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu np. gospodarki odpadam, wentylacji i klimatyzacji, rewitalziacji, monitoringu środowiska. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się językem specjalistycznym dla zakresu odbywanej praktyki. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student umie opisać podstawowe procesy technologiczne związane z daną branżą - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności danego zakładu na środowisko zewnętrzne. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

Praktyka trwa 4 tygodnie w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez opiekuna praktyk zakładzie pracy (np. przedsiębiorstwo, biura projektowe, urząd gminy, urząd miasta, WIOŚ, laboratoria) których działalność związana jest z kierunkiem studiów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Studenci wykonują zadania zgodne z programem praktyk, w wybranym zakładzie pracy współpracując z zakładowym opiekunem praktyk.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest:
- odbycie 4 tygodniowej praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy (może być ich kilka, pod warunkiem, że łączny czas praktyk wyniesie minimum 4 tygodnie),
- opracowanie sprawozdania z odbytej praktyki, zgodnie z programem opracowanym przez Organizatora Praktyk dla kierunku IKŚ.
- dostarczenie zaświadczenia o odbytej praktyce,
- zwrot kopii umowy podpisanej przez przedsiębiorstwo.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci realizują praktykę w zakładzie pracy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z zaliczenia sprawozdania z praktyki technologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W zależności od wymagań opiekuna praktyk.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przygotowania umowy o praktykę jest zgoda przedsiębiorstwa/urzędu oraz posiadanie przez studenta ważnego ubezpieczenia.
Przydatne informacje na temat praktyk można znaleźć na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Praktyki.