Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-603-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy technik stosowanych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin,
Sprawozdanie
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami IKS1A_W03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W02 Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią technikę odzysku lub unieszkodliwiania danego rodzjau odpadu IKS1A_U02, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Prezentacja,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U002 Potrafi przeprowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odpowiednimi metodami IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń IKS1A_U03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi prawidłowo zastosować źródła literaturowe z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego IKS1A_K04, IKS1A_K02 Prezentacja,
Sprawozdanie
M_K002 Ma świadomość negatywnego oddziaływnia odpadów na środowisko i konieczności ich odzysku i unieszkodliwiania IKS1A_K01 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów + + + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią technikę odzysku lub unieszkodliwiania danego rodzjau odpadu + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odpowiednimi metodami - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi prawidłowo zastosować źródła literaturowe z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość negatywnego oddziaływnia odpadów na środowisko i konieczności ich odzysku i unieszkodliwiania + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Techniki wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. Uprzydatnienie odpadów. Podstawowe procesy, operacje i urządzenia. Metody i technologie wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Metody i technologie wykorzystania i unieszkodliwiania osadów ściekowych, zaolejonej ziemi, itp. Technologie produkcji paliw z odpadów. Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Technologie wykorzystania i unieszkodliwiania wybranych odpadów z rolnictwa i hodowli zwierząt. Wykorzystanie i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Złomowanie i przeróbka wyeksploatowanych pojazdów. Przeróbka i wykorzystanie złomów metali. Wykorzystanie i unieszkodliwianie przepracowanych olejów. Pozyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Odpady przemysłu energetycznego i hutniczego ich charakterystyka oraz kierunki wykorzystania i unieszkodliwiania.Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Zapoznanie się z i technologiami unieszkodliwiania i odzysku wybranych odpadów (zajęcia terenowe, opracowanie referatów).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Biologiczne metody przetwarzania odpadów – badanie właściwości fizykochemicznych produktów. Wytwarzanie i wykorzystanie kruszyw z odpadów. Badanie właściwości paliwowych odpadów. Zestalanie i stabilizacja odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych jest:
1. Obecność na wszystkich zajęciach (dopuszcza się odrabianie zajęć w innych grupach pod warunkiem takiej samej tematyki ćwiczeń)
2. Zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania z danego ćwiczenia laboratoryjnego
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń audytoryjnych.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych.
Ocena końcowa liczona jako: ocena z egzaminu x 0,6 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0,2 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych x 0,2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot "Gospodarka odpadami"

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: "Podstawy gospodarki odpadmi" Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: "Gospodarka odpadmi komunalnymi" Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4. Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: "Podręcznik gospodarki odpadami". Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa.
5. Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 20. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 207-216.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami’99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny na wyższą.