Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-604-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa elementarną wiedzę o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
i przeciwwybuchowych w obiektach przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach. IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybuchowości mieszanin gazowych i pyłowych oraz zabezpieczeń przed wybuchami. IKS1A_W04, IKS1A_W03 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe środki zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi ocenić stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w obiektach budowlanych. IKS1A_U04, IKS1A_U03 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie rolę i znaczenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w bezpieczeństwie zakładu produkcyjnego. IKS1A_K03, IKS1A_K02 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybuchowości mieszanin gazowych i pyłowych oraz zabezpieczeń przed wybuchami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe środki zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w obiektach budowlanych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę i znaczenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w bezpieczeństwie zakładu produkcyjnego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Cele i zadania zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.
Własności substancji palnych i podstawy spalania.
Wpływ produktów spalania na organizm ludzki.
Gęstość obciążenia ogniowego budynku. Klasy odporności pożarowej budynków przemysłowych i magazynowych.
Metody oceny ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Środki przeciwpożarowe i instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków. Systemy sygnalizacji pożarowej.
Zintegrowane systemy nadzoru i sterowania w obiektach budowlanych. Zasady nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych.
Wybuchy gazów i pyłów. Identyfikacja i ocena zagrożeń wybuchem stwarzanych przez urządzenia techniczne oraz procesy technologiczne.
Ocena zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem gazów i pyłów. Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchowego w zakładach przemysłowych.
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Oznaczenia urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Przykłady zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku magazynowym.
Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem obiektu budowlanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza nabyta w trakcie wykłądów weryfikowna jest poprzez kolokwium zaliczeniowe w ramach ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie dokumentacji projektowej. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego). Ocena ustalana jest jako średnia arytmetryczna z projektu oraz kolokwiujm zaliczeniowego.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = P
OK – ocena końcowa
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia projektowe)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych można wyrównywać w ramach godzin konsultacyjnych. Zaliczenie odbywa się, w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest znajomośc podstaw wentylacji obiektow budowlanych – zaliczenie przedmiotu “Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Baturin W.W.: „Podstawy wentylacji przemysłowej”. Budownictwo i Architektura, Warszawa, 1995r.
Harassek P.: „Zeszyt techniczny. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym”. Wyd. Xella Polska sp. z o.o., Warszawa, 2011r.
Mizieliński B., Kubicki G.: „Wentylacja pożarowa. Oddymianie”. WNT, Warszawa 2013
Wolanin J.: „Inżynierskie metody obliczeniowe w analizie rozwoju pożarów”. CMBOP, 1986
Skaźnik M. „Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe”. Wyd. EKO-POŻ Katowice 1999r.
Zdanowski M.: „Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle”. Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodniku. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 250–263.
Szlązak N., Korzec M.: Analiza zmian rozwoju pożaru podziemnego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; ISSN 2391-9361. — 2016 z. 1: s. 143–158.
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych. Wiadomości Górnicze; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 1, s. 2–6.
Szlązak N., Yuan S., Obracaj D.: Oznaczanie stanu pożaru w przestrzeni otamowanej na podstawie doświadczeń polskich i chińskich. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 2, s. 133–147.
Szlązak N., Yuan S., Obracaj D.: Zagrożenie pożarowe w kopalniach węgla kamiennego i metody jego oceny. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s.108.
Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze. 2003 R. 54 nr 1 s. 7–19.

Informacje dodatkowe:

kolokwium zaliczeniowe obejmuje zarówno treści wykładów jak i ćwiczeń projektowych.