Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BIM w Inżynierii Środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-605-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Korzec Marek (mkorzec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

• Zapoznanie z obsługą programu Autodesk Revit.
• Odwzorowanie struktury budynku.
• Zagadnienia dotyczące instalacji technicznych w budynkach (systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa, wodociągowych i elektrycznych).
• Poznanie metod wykrywania kolizji i ich neutralizacja.
• Generowanie legend i zestawień.
• Wymiarowanie rysunku.
• Zagospodarowanie terenu.
• Opracowanie arkusza wydruku.
• Wizualizacja efektów pracy w programie.
• Tworzenie własnych bibliotek rodzin.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę związaną z modelowaniem informacji o budynku w zakresie geometrii obiektów, technicznych instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w ich sąsiedztwie IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego do modelowania informacji o obiektach budowlanych wraz technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności HVAC) IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać model obiektu wraz z technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności instalacjami HVAC) IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać branżowe zestawienia materiałowe komponentów obiektu oraz przeprowadzić wizualizację jego modelu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi wykonać sparametryzowane modele odwzorowujące typowe urządzenia stosowane w technicznych instalacjach wewnętrznych (w szczególności instalacjach HVAC) IKS1A_U03, IKS1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IKS1A_K04, IKS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich IKS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich IKS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K004 Potrafi ocenić przydatność narzędzi wspomagania komputerowego i działać w sposób przedsiębiorczy IKS1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z modelowaniem informacji o budynku w zakresie geometrii obiektów, technicznych instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w ich sąsiedztwie - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego do modelowania informacji o obiektach budowlanych wraz technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności HVAC) - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać model obiektu wraz z technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności instalacjami HVAC) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać branżowe zestawienia materiałowe komponentów obiektu oraz przeprowadzić wizualizację jego modelu - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać sparametryzowane modele odwzorowujące typowe urządzenia stosowane w technicznych instalacjach wewnętrznych (w szczególności instalacjach HVAC) - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
M_K002 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_K003 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_K004 Potrafi ocenić przydatność narzędzi wspomagania komputerowego i działać w sposób przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

• Obsługa programu Autodesk Revit – interfejs użytkownika, funkcje programu, jednostki rysunkowe, przeglądarka projektu, lokalizacja projektu, praca z elementami i rodzinami w Revit, konfiguracja projektu, podłączanie modeli Revit, zadania, ustawienia branż, import typowych detali DWG.
• Odwzorowanie struktury budynku w programie – rodzaje widoków, ustawienia widoczności elementów, praca w przekrojach i elewacjach, praca w widokach 3D.
• Instalacje w budynkach – tworzenie systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, tworzenie przewodów w systemach HVAC, tworzenie i modyfikacja przewodów, tworzenie instalacji wodociągowych, tworzenie instalacji przeciwpożarowej, tworzenie obwodów elektrycznych, prowadzenie przewodów.
• Wykrywanie kolizji i ich neutralizacja.
• Tekst i etykiety, tworzenie legend, zestawienia.
• Wymiarowanie rysunku.
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku.
• Opracowanie arkusza wydruku i tworzenie zestawień.
• Wizualizacja efektów pracy w programie.
• Rodziny – przegląd możliwości i tworzenie własnych bibliotek.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe.
• Zaliczenie zajęć może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
• W przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć student może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane w formie ustnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich realizowanych ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych etapów projektu. Ocena końcowa stanowić będzie średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

• Nieobecność na zajęciach student może odrobić poprzez opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Student przystępujący do zajęć powinien posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Ascent: Autodesk Revit 2017 MEP Fundamentals ASCENT. SDC Publications, 2016
• Ascent: Autodesk Revit 2018 Architecture Fundamentals. ASCENT Center for Technical Knowledge, 2017
• Vandezande J., Krygiel E., Read P.: Mastering Autodesk Revit Architec. Sybex, 2013
• Whitbread S.: Mastering Autodesk Revit MEP. John Wiley & Sons Inc, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Czernik D., Korzec M.: Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym (Conceptual analysis of heating systems in an energy-efficient building). Rynek Instalacyjny, 2018, nr 9, s. 22–26
• Obracaj D, Korzec M., Matusik M., Sas S.: Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła (Analysis of the possibility of using photovoltaic panels in a heating system of a building with an air source heat pump). Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2017, t. 48 nr 6, s. 240–245
• Obracaj D, Korzec M., Matusik M., Sas S.: Wpływ rodzaju oszklenia na bilans cieplny pomieszczenia (Influence of the type of glazing on room energy balance). Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa: monografia, red. nauk. Klaudia Pujer. Wrocław, Exante, 2016, s. 131–148

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.