Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zaopatrzenia w wodę
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-615-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie potrzeb wodno-gospodarczych różnych typów użytkowników sieci wodociągowej IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodyki doboru elementów sieci wodociągowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie własności materiałów stosowanych w systemach dystrybucji wód oraz ich wpływu na parametry hydrauliczne systemu IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić poprawność przyjętych założeń projektowych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt
M_U002 Potrafi zaproponować wariantowe rozwiązania alternatywne i przewidywać rezultaty zmian w działaniu sieci dystrybucji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z skutków zmian parametrów w sieci wodociągowej oraz ich wpływu na zapewnienie gwarantowanych parametrów dyspozycyjnych u użytkowników sieci wodociągowej IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie potrzeb wodno-gospodarczych różnych typów użytkowników sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodyki doboru elementów sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie własności materiałów stosowanych w systemach dystrybucji wód oraz ich wpływu na parametry hydrauliczne systemu + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić poprawność przyjętych założeń projektowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować wariantowe rozwiązania alternatywne i przewidywać rezultaty zmian w działaniu sieci dystrybucji + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z skutków zmian parametrów w sieci wodociągowej oraz ich wpływu na zapewnienie gwarantowanych parametrów dyspozycyjnych u użytkowników sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawy projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę

Elementy systemów zaopatrzenia w wodę(1). Obliczanie zapotrzebowania na wodę (2). Ujęcia wód powierzchniowych. Ujęcia wód podziemnych (2). Rodzaje, budowa ujęć wód podziemnych. Podstawy projektowania ujęć wód podziemnych (2). Studnie wiercone. Ujęcia infiltracyjne. Strefy ochronne ujęć wód (2). Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej (2). Systemy wodociągowe (2). Gromadzenie wody – sieciowe zbiorniki wyrównawczo-retencyjne. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej (2)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Metody i techniki pomiarowe, przetwarzanie danych pomiarowych i wnioskowanie

Inwentaryzacja sieci wodociągowej. Określanie nominalnych strat hydraulicznych (4).
Wyznaczanie charakterystyk pomp w miejscu ich pracy (2).
Określanie zasięgu oddziaływania ujęcia studziennego (2).
Wyznaczanie parametrów geohydraulicznych ośrodka wodonośnego (2).
Określanie strat hydraulicznych rzeczywistych w sieci wodociągowej (2).
Zaliczenie sprawozdań (1)

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projektowanie elementów sieci wodociągowej

Projekt ujęcia studziennego (5).
Projekt rurociągu magistralnego (5).
Projekt zbiornika retencyjno-wyrównawczego (4).
Zaliczenie projektów (1)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena testu zaliczeniowego.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są pozytywne ocena z wszystkich projektów realizowanych w trakcie zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zrealizowanie wszystkich ćwiczeń w laboratorium, przedstawienie sprawozdań z ćwiczeń udział w dyskusji z prowadzącym zajęcia oraz uzyskanie oceny pozytywnej z wszystkich sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskaną z wykładu, ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uzgodnienia z prowadzącym terminu uczestniczenia w zajęciach innej grupy.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do uzgodnienia z prowadzącym sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotu: Gospodarka wodna i ochrona wód.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mielcarzewicz Edward Włodzimierz, Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. Arkady, 2000
2. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., Miszta-Kruk K., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo: OWPW, Wydanie: V popr., 2016
3. Knapik K., Bajer J. – Wodociągi – Wydawnictwo PK. – 2010
4. Gabryszewski T. – Wodociągi – PWN. – 1983
5. Praca zbiorowa pod red. A. Wieczystego – Pompownie wodociągowe – Wydawnictwo PK. – 1999
6. Osuch-Pajdzińska E., Roman M. – Sieci i obiekty wodociągowe – Oficyna Wydawnicza PW. – 2008
7. Budziło B., Wieczysty A. – Projektowanie ujęć wody powierzchniowej – Wydawnictwo PK. – 2007
8. Książynki K., Jeż P., Gręplowska – Tablice do obliczeń hydraulicznych – Wydawnictwo PK. – 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych — [Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, 1 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733)
Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych – studium przypadku — The evaluation of wells hydraulic efficiency – case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66.
Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania — The diagnostics of groundwater well and pumping system working conditions based on step drawdown test / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2016 t. 90 nr 8, s. 285–289.
Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/03_SURFACE_MINING_006.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak