Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie stacji uzdatniania wody
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-616-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasady projektowania stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych z uwzględnieniem doboru procesów technologicznych, stosowanych urządzeń oraz wymaganej jakości wody uzdatnionej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna procesy i technologie uzdatniania wody. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady projektowania stacji uzdatniania wody. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do uzdatniania wody. IKS1A_W01, IKS1A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny stacji uzdatniania wody. IKS1A_U04, IKS1A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do uzdatniania wody oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego stacji uzdatniania wody na podstawie zadanych parametrów. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. IKS1A_K01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. IKS1A_K02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna procesy i technologie uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania stacji uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny stacji uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do uzdatniania wody oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego stacji uzdatniania wody na podstawie zadanych parametrów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Skład wód podziemnych i powierzchniowych. Procesy uzdatniania. Podstawowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wody – przypomnienie wiadomości.

Zasady projektowania stacji uzdatniania wody. Wymagana jakość wód oczyszczonych.

Reagenty stosowane przy uzdatnianiu wody i ich charakterystyka.

Procesy technologiczne i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody do celów pitnych. Dobór i wymiarowanie urządzeń, takich jak: mieszalniki, komory koagulacji, osadniki, klarowniki i filtry.

Dezynfekcja wody.

Uboczne produkty i odpady powstające w procesie produkcji wody pitnej.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Samodzielne opracowanie koncepcji układu technologicznego stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych z uwzględnieniem doboru procesów i urządzeń oraz wymaganej jakości wody uzdatnionej – dane do projektu podaje prowadzący. Projekt obejmuje obliczenia wszystkich urządzeń uzdatniania wody tworzących stację.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń projektowych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach (podstawowym i dwóch poprawkowych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach projektowych i pozytywna ocena z:
- kolokwium zaliczeniowego z wykładów,
- projektu.

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, która obejmuje:
- wartość merytoryczną projektu,
- poprawność wykonanych obliczeń,
- sposób prezentacji projektu.

W ramach wszystkich form zaliczania przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna zaliczenia z wykładów i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionych, student powinien odrobić zajęcia projektowe w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Kiedy nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, innym sposobem wyrównania zaległości jest opracowanie zadań ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.
Jeżeli student opuścił więcej niż 50% ćwiczeń projektowych (z powodu nieobecności usprawiedliwionych) nie może uzyskać zaliczenia z przedmiotu (nie może być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii oraz technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
2. Nawrocki J.: Uzdatniane wody: procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.
3. Anielak A.M.: Wysokoefektywne metody oczyszczania wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
4. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część I. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2010.
5. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część II. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutions. Archives of Mining Sciences, 2018, 63/3, 633–646.
2. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers. Mineral Resources Management, 2018, 34/3, 85–97.
3. Bożęcka A., Surdek A., Bożęcki P.: Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych. Przemysł Chemiczny, 2018, 97/9, 1565–1568.
4. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Usuwanie jonów Ni2+ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/9, 1945–1947.
5. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/8, 1771–1774.
6. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów Pb2+ i Cd2+ z roztworów wodnych na sorbentach organicznych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/3, 575–579.
7. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016, 52/1, 380 – 396.
8. Bożęcka A., Orlof-Naturalna, Sanak-Rydlewska S.: Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by usin ion exchaneg resin C 160. Mineral Resources Management, 2016, 32/4, 129–139.

Informacje dodatkowe:

Brak