Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia wentylacyjne w obiektach przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-618-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie konstrukcji i budowy wentylatorów oraz central wentylacyjnych specjalnego przeznaczenia umożliwi dobór tych urządzeń do warunków przemysłowych z uwzględnieniem zagrożenia wybuchem środowisk agresywnych. Istotne znaczenie ma tu również hałas wytwarzany przez te urządzenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o budowie i zastosowaniu urządzeń wentylacyjnych o specjalnym przeznaczeniu, przy ogólnym rozeznaniu uwarunkowań branżowych, technologicznych i formalno-prawnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Wykonanie projektu
M_W002 Zna metodologię rozwiązywania wentylacji obiektów przemysłowych oraz innych budowli w zakresie wymiany powietrza IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi planować i rozwiązywać problemy wentylacyjne w budynkach i budowlach o specjalnym przeznaczeniu oraz w zakładach produkcyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych IKS1A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad rozwiązaniem problemu inżynierskiego z zakresu dobru i projektowania instalacji wentylacyjnych w obiektach o specjalnym przeznaczeniu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomy swojej wiedzy inżynierskich w zakresie wentylacji oraz jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań dla kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach o specjalnym przeznaczeniu jak również do zasięgania opinii ekspertów IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K02 Wykonanie projektu
M_K002 Jest gotów do określania priorytetowych założeń projektowych w sposób przedsiębiorczy i kreatywny dla kształtowania środowiska wewnętrznego obiektów o specjalnym przeznaczeniu oraz przestrzega zasad etyki zawodowej IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o budowie i zastosowaniu urządzeń wentylacyjnych o specjalnym przeznaczeniu, przy ogólnym rozeznaniu uwarunkowań branżowych, technologicznych i formalno-prawnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna metodologię rozwiązywania wentylacji obiektów przemysłowych oraz innych budowli w zakresie wymiany powietrza + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi planować i rozwiązywać problemy wentylacyjne w budynkach i budowlach o specjalnym przeznaczeniu oraz w zakładach produkcyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad rozwiązaniem problemu inżynierskiego z zakresu dobru i projektowania instalacji wentylacyjnych w obiektach o specjalnym przeznaczeniu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy swojej wiedzy inżynierskich w zakresie wentylacji oraz jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań dla kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach o specjalnym przeznaczeniu jak również do zasięgania opinii ekspertów + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do określania priorytetowych założeń projektowych w sposób przedsiębiorczy i kreatywny dla kształtowania środowiska wewnętrznego obiektów o specjalnym przeznaczeniu oraz przestrzega zasad etyki zawodowej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Konstrukcja i budowa wentylatorów oraz central wentylacyjnych specjalnego przeznaczenia.
Charakterystyki wentylatorów, moc wentylatorów, straty energii i sprawność,
Sposoby regulacji wentylatorów,
Hałas urządzeń wentylacyjnych,
Technologia konstrukcji urządzeń wentylacyjnych o specjalnym przeznaczeniu (wentylatory i centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym, przeciwwybuchowym, dla działania w środowisku agresywnym).
Dobór urządzeń wentylacyjnych oraz systemów bezpieczeństwa dla przewietrzania zbiorników, silosów, bunkrów, itp.
Technika i rozwiązania projektowe wentylacji obiektów zagrożonych wybuchem (obiekty stacji redukcji ciśnienia gazu, magazyny składowania materiałów niebezpiecznych i in.).
Przykłady i analiza rozwiązań wentylacji obiektów przemysłowych (lotniska, browarnictwo, zakłady tytoniowe).

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu wentylacji wybranego obiektu przemysłowego (założenia projektowe obiektu przemysłowego, określenie specyficznych warunków działania systemu wentylacji, opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego z uwzględnieniem specyfiki wybranego obiektu, dobór urządzeń wentylacyjnych i elementów sieci wentylacyjnej dla zadanych warunków pracy systemu, opracowanie wytycznych dla bezpieczeństwa i sterowania działaniem wentylacji).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestniczenie w zajęciach projektowych jest obowiązkowe,
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 x (ocena z kolokwium zaliczeniowego) + 0,5 x (ocena z ćwiczeń projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych student może odrobić poprzez opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W przypadku opuszczenia więcej niż 20% ćwiczeń projektowych student może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Baturin W. W.: Podstawy wentylacji przemysłowej. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1955
• Baturin W. W., Kuczeruk W. W.: Wentylacja Podstawowych oddziałów fabrycznych. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956
• Borysewicz A.: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, projektowanie układów. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1975
• Gaziński B. (red.): Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Klimatyzacja pojazdów samochodowych. Wydawnictwo: SYSTHERM, s. 233, Poznań 2009
• Gaziński B. (red.): Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy i owce. Wydawnictwo: SYSTHERM, s.270, Poznań 2012
• Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Poradnik. Wyd. DW Medium s. 266, 2007
• Lipska B., Trzeciakiewicz Z.: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018
• Praca zbiorowa: Wentylacja w budynkach wielolokalowych. Grupa Medium, Warszawa 2014
• Szymański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa – Poradnik. IPPU Masta, Gdańsk 1999
• Szymański T., Wasiluk W.: Systemy wentylacji przemysłowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004
• Wasiluk W., Korczak W.: Wentylacja w procesach budowy statków. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Szlązak N., Szlązak J., Obracaj D., Borowski M., 2001: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Górnictwo: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. R. 25 z. 2 s. 121–128
• Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J., 2010: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice nr 1/1, s. 264–278
• Szlązak N., Obracaj D., Korzec M., 2016: Wpływ zabudowy wentylatorów pomocniczych na parametry pracy wentylatorów głównego przewietrzania. XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016, Kraków 22–26.02.2016
• Szlązak N., Obracaj D., Korzec M., 2017: Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine. Process Safety and Environmental Protection; vol. 107, s. 468–479

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.