Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy w sieciach wodociągowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-701-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treść przedmiotu obejmuje zapoznanie się z programem EPANET, służącym do modelowania sieci wodociągowych. W ramach zajęć omawiane są podstawowe funkcjonalności programu pozwalające na samodzielną obsługę oraz budowę prostych modeli sieci wodociągowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą podstawowe funkcjonalności programu komputerowego. IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresie podstawowych charakterystyk oraz hydraulicznych właściwości elementów sieci wodociągowej. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobów odwzorowania elementów sieci wodociągowej w programie komputerowym IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać cyfrowe mapy topograficzne jako podkłady do odwzorowania sieci wodociągowej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt
M_U002 Student potrafi wykorzystywać opcje dostępne w programie komputerowym do wizualizowania efektów odwzorowania sieci wodociągowej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z wpływu prawidłowego odwzorowania zagadnienia na poprawność wnioskowania IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą podstawowe funkcjonalności programu komputerowego. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresie podstawowych charakterystyk oraz hydraulicznych właściwości elementów sieci wodociągowej. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobów odwzorowania elementów sieci wodociągowej w programie komputerowym - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać cyfrowe mapy topograficzne jako podkłady do odwzorowania sieci wodociągowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać opcje dostępne w programie komputerowym do wizualizowania efektów odwzorowania sieci wodociągowej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z wpływu prawidłowego odwzorowania zagadnienia na poprawność wnioskowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Obsługa programu komputerowego, podstawowe funkcjonalności

  Dostępność programu komputerowego – instalacja. Korzystanie z menu, jednostki miar, dostępne formuły obliczeniowe, skalowanie, układ współrzędnych.

 2. Elementy sieci wodociągowej

  Ujęcia wody, sieciowe zbiorniki retencyjno-wyrównawcze, wodociągi magistralne, pompownie.

 3. Rozbiory wody

  Rozbiór, krzywe nierównomierności rozbioru, ciśnienie, przepływu oraz straty hydrauliczne. Wizualizacja wyników obliczeń komputerowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest samodzielne wykonanie, zadanego przez prowadzącego zajęcia, modelu sieci wodociągowej i prezentacja efektu pracy w terminie podstawowym lub poprawkowym,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest konsekwencją oceny wykonania zadania wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej obecności na zajęciach student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach innej grupy laboratoryjnej, a jeśli nie jest to możliwie, samodzielnie uzupełnić zakres wiedzy po uprzedniej konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw hydrauliki oraz obsługi oprogramowania użytkowego pracującego w środowisku MS Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Ścieranka G., Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych – wybrane aspekty, „Napędy i Sterowanie” 2016, 1, 201, 58–61.

Walski T.M. et al., Advanced water distribution modeling and management, Haestad Methods, Waterbury 2003
Studzinski J., Waternet modelling and model calibration for the waterworks management, „Studia i Materiały PSZW” 2009, t. 24.
Kuś K., Grajper P., Ścieranka G., Identyfikacja strat ciśnienia w rurociągach polietylenowych, „Instal”, 2008, wydanie specjalne, 46–49.
Hołota E., Kowalska B., Kowalski, D., Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej, „Instal” 2013, 9, 61–64.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Krzysztof Polak, Kamil Górecki, Karolina Kaznowska-Opala, The Dynamics of Water Wells Efficiency Reduction and Ageing Process Compensation, Water, 1/19. s.117, Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Krzysztof Polak, Kamil Górecki, Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2016/8/5, s. 285-289
Krzysztof Polak, Karolina Kaznowska, Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells, Mine Safety and Efficient Exploitation Facing Challenges of the 21st Century: International Mining Forum 2010, CRC Press, 2010/10/18

Informacje dodatkowe:

Brak