Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy w wentylacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-719-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student zapoznaje się z aplikacji komputerowymi do projektowania instalacji wentylacji w pomieszczeniach wymagających zapewnienia komfortu higienicznego lub przemysłowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wentylacji IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania przemian termodynamicznych powietrza IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych instalacje wentylacji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Projekt
M_U002 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przemiany termodynamiczne powietrza w celu doboru urządzeń instalacji wentylacji IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę pracy w zespole, współpracy z branżystami w celu projektowania instalacji wentylacji IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania przemian termodynamicznych powietrza - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych instalacje wentylacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przemiany termodynamiczne powietrza w celu doboru urządzeń instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę pracy w zespole, współpracy z branżystami w celu projektowania instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie się z aplikacjami komputerowego wspomagania
projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Tworzenie rysunku obiektu w oparciu o podkład architektoniczny.
Obliczenia obciążenia chłodniczego i ilości powietrza w pomieszczeniach budynku.
Rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu, dobór elementów nawiewnych.
Obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, określenie strat ciśnienia poszczególnych elementów instalacji i całkowitych strat ciśnienia w instalacji.
Obliczenia przemian termodynamicznych uzdatnianego powietrza dla lata i zimy.
Sposoby prezentacji wyników obliczeń w formie graficznej i tabelarycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie cząstkowych projektów związanych z projektowaniem instalacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią pozytywnych ocen ze sprawozdań opracowanych przez studenta na podstawie
programów komputerowych realizowanych na zajęciach.
Aktywność na zajęciach jest premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość Autocada

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcje użytkowania programów komputerowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Optymalny dobór parametrów wentylacji lutniowej dla wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu programu komputerowego AGHWEN — Optimum selection of the separate ventilation parameters for the dog headings with the use of AGHWEN computer program / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 3 s. 137–148.
Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych — The computer program for calculating the distribution of airflow and methane concentration in goaf of longwalls with caving / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru.
Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń nie może uzyskać zaliczenia i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.