Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy w monitoringu środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-721-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uczy się tworzenia baz danych w dedykowanym do tego celu programie (np. MS Access), z wykorzystaniem m.in. danych środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe aspekty monitoringu środowiska IKS1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna główne wytyczne zawarte w programie państwowego monitoringu środowiska (PPMŚ) IKS1A_W02, IKS1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystać wybrany program komputerowy do tworzenia baz danych z zakresu monitoringu środowiska IKS1A_U04, IKS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie posługiwać się wybranym programem do tworzenia baz danych IKS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby monitorowania środowiska naturalnego IKS1A_K03, IKS1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe aspekty monitoringu środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne wytyczne zawarte w programie państwowego monitoringu środowiska (PPMŚ) - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać wybrany program komputerowy do tworzenia baz danych z zakresu monitoringu środowiska - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie posługiwać się wybranym programem do tworzenia baz danych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby monitorowania środowiska naturalnego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Tworzenie baz danych za pomocą wybranego programu komputerowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Dopuszczalne jest jednokrotne poprawianie w przypadku nie uzyskania oceny pozotywnej

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą pod warunkiem uprzedniego ustalenia tego faktu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość podstaw obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński – “Monitoring i analityka
zanieczyszczeń w środowisku”, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

2. K. Rup – “Systemy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006

3. Raporty o stanie środowiska (wydania aktualne), wyd. WIOŚ, IOŚ

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych: Tadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.

Informacje dodatkowe:

Przewidziany jest jeden termin kolokwium zaliczeniowego i jeden termin poprawkowy w ustalony przez prowadzącego czasie.
Zaliczenie z ćwiczeń uzyskuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Odrobienie nieobecności może się odbyć poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą laboratoryjną.