Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-722-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy wypełniania zobowiązań przez przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów a także planowania gospodarki odpadami przez gminy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów IKS1A_W02, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem programu komputerowego IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi planować gospodarkę odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego. IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem programu komputerowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować gospodarkę odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podstawy prawne prowadzenia ewidencji odpadów w przedsiębiorstwie.Baza danych o odpadach (BDO). Prowadzenie ewidencji odpadów dla wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem programu komputerowego. Planowanie gospodarki odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z każdego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z wykonywanych ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu gospodarowania odpadami
Znajomość podstaw obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czesława Rosik-Dulewska – “Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wyd. aktualne.
2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek – “Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, wyd. aktualne.
3. Ustawa o odpadach
4. Aktualne rozporządzenia z zakresu prowadzenia ewidencji odpadami.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kępys W., 2016 – Opto-pneumatic separators in waste management — Separatory optopneumatyczne w gospodarce odpadami / Waldemar KĘPYS // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; 17 nr 1, s. 63–67.

Informacje dodatkowe: