Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-703-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt inżynierski,
Referat
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt inżynierski,
Referat
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt inżynierski,
Referat
M_W004 Rozumie i wie na czym polega istota logicznego toku rozumowania IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Projekt inżynierski,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Projekt inżynierski,
Referat
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Projekt inżynierski,
Referat
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Projekt inżynierski,
Referat
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas realizacji projektu inżynierskiego IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Projekt inżynierski,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Projekt inżynierski,
Referat
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Projekt inżynierski,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_W004 Rozumie i wie na czym polega istota logicznego toku rozumowania - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas realizacji projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 381 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 380 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu jest średnią ocen z recenzji opiekuna pracy oraz prezentacji wizualnej projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Absolutorium studiów I stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem projektu inżynierskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Brak