Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-112-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym również materiałów budowlanych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IMT2A_W03, IMT2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. Zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. IMT2A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki. IMT2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym materiałów budowlanych. IMT2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 45 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym również materiałów budowlanych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. Zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym materiałów budowlanych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych

Treść wykładów:
I. Procesy wytwarzania wyrobów ceramicznych
1. Wybrane zagadnienia związane z pozyskiwaniem proszków i ich konsolidacją niskotemperaturową.
2. Teoria i praktyka uzyskiwania inżynierskiego stanu zagęszczenia tworzyw ceramicznych: spiekanie swobodne, metody spiekania ciśnieniowego (HP, HIP, FAST), metody wykorzystujące reakcję chemiczną oraz procesy topienia, krystalizacji i infiltracji.
3. Mechaniczna obróbka finalna wyrobów ceramicznych.
4. Wybrane aspekty zagadnienia zapewnienia jakości wyrobom ceramicznym.
II. Projektowanie tworzyw ceramicznych
1. Wymagania, ograniczenia i metody projektowania tworzyw ceramicznych.
2. Analiza zniszczenia materiałów ceramicznych metodami fraktograficznymi.
3. Możliwości zwiększenie właściwości mechanicznych ceramiki: mechanizmy wzmocnienia i ich wykorzystanie w przykładowych materiałach, ceramicznych:
III. Inżynieria materiałów budowlanych
1. Zasady kształtowania właściwości materiałów budowlanych
2. Porowatość a wytrzymałość i trwałość materiałów budowlanych
3. Kompozyty ze spoiwami mineralnymi
4. Betony o podwyższonych właściwościach użytkowych
5. Kompozyty włókniste z matrycą cementową
6. Kompozyty wielofunkcyjne w budownictwie
7. Nowoczesne materiały termoizolacyjne

Zajęcia seminaryjne (15h):
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych

Seminaria poświęcone są dyskusji treści przekazywanych na wykładach, która podporządkowana jest nabyciu inżynierskiej umiejętności wyboru technologii wytwarzania materiału ceramicznego o zadanym zbiorze właściwości użytkowych. Uzupełniającą formą tej dyskusji są prezentacje przygotowywane przez studentów na wybrane tematy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5 x OE + 0,4 x OS + 0,1 x OF
gdzie:
OK – ocena końcowa,
OE – ocena z egzaminu,
OS – ocena z seminariów,
OF – ocena frekwencji na wykładach, które są obowiązkowe.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na
zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów
niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of Advanced Ceramics: Somiya i in., Elsevier Academic Press, 2003.
2. W.E. Lee, W. M. Rainforth, Ceramic microstructures, Property Control by Processing, Chapman @ Hall, 1994.
3. A. Olszyna, Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.
4. L. D. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, 2006.
5. R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
6. L. Stobierski, Ceramika węglikowa , Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
7. M. Ashby, Materiały Inżynierskie, vol. 1,2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
8. D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing and Use in Design, Taylor & Francis, 3rd ed., 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. http://www.bpp.agh.edu.pl/new/?wydz=2&odR=0&doR=2016
2. http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Brak