Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analizy cząsteczek bioaktywnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-117-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł służy zapoznaniu studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie cząsteczek bioaktywnych w laboratoriach biologicznych, biochemicznych, medycznych, ochrony środowiska i zbliżonych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. IMT2A_K01, IMT2A_W01, IMT2A_U04 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. IMT2A_W03
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego IMT2A_U04
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. IMT2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego - - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zasada działania i podstawy zastosowań wybranych technik zaawansowanej analizy instrumentalnej, stosowanej w biochemii i biotechnologii, w szczególności:
a.) HPLC i UPLC jako podstawowe techniki rozdziałowe
b.) rodzaje kolumn chromatograficznych i zakres ich stosowalności
c.) elektroforeza 1D/2D/kapilarna
d.) detekcja w technikach rozdziałowych
e.) spektrometria mas jako podstawowe narzędzie analizy i identyfikacji cząsteczek biologicznych
2. Pojęcie biocząsteczki, podstawowe kategorie biocząsteczek w organizmach żywych
3. Farmakologiczne aspekty interakcji organizmu z cząsteczkami egzogennymi
4. Problem toksyczności wybranych biocząsteczek w funkcji ich stężeń oraz biodostępności.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Omówienie na wybranych przykładach stosowalności technik opisywanych w ramach wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium opracowanym na podstawie wykładów oraz oceny z seminariów. Waga oceny z kolokwium: 0,55, waga oceny z seminarium: 0,45

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Spektrometria mas. red: Suder P., Bodzoń-Kułakowska A., Silberring J. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1862(7):686-691
Drabik A, Ner-Kluza J, Bodzon-Kulakowska A, Suder P. Protocol: MYTHBUSTERS: a universal procedure for sample preparation for mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester). 2016;22(5):269-273
Bodzon-Kulakowska A., Suder P. Imaging mass spectrometry: Instrumentation, applications, and combination with other visualization techniques. Mass Spectrom Rev. 2016; 35(1):147-169
Mielczarek P., Smoluch M., Kotlinska J.H., Labuz K., Gotszalk T., Babij M., Suder P., Silberring J. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 2015 Apr; 10; 1389:96-103

Informacje dodatkowe:

Brak