Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materials for the conversion and storage of energy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-119-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Brylewski Tomasz (brylew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has expanded knowledge on the physics and chemistry of solid bodies, which is indispensable for understanding phenomena observed when investigating ceramic materials with certain optical, electrical, thermal, mechanical, and magnetic properties. IMT2A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 The student has expanded knowledge on the technologies of producing new ceramic materials applied in devices used for energy conversion and storage. IMT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to make use of the data available in both Polish and foreign literature in order to indicate directions which can be taken to develop new materials. IMT2A_U01 Prezentacja
M_U002 The student can assess the usefulness and limitations of energy conversion and storage technologies based on chemical processes. IMT2A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands the significance of materials engineering for the development on modern technologies related to renewable energy sources. IMT2A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 The student is aware of the economic implications of new technologies and their impact on the environment. IMT2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has expanded knowledge on the physics and chemistry of solid bodies, which is indispensable for understanding phenomena observed when investigating ceramic materials with certain optical, electrical, thermal, mechanical, and magnetic properties. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has expanded knowledge on the technologies of producing new ceramic materials applied in devices used for energy conversion and storage. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to make use of the data available in both Polish and foreign literature in order to indicate directions which can be taken to develop new materials. + - - - - - - - - - -
M_U002 The student can assess the usefulness and limitations of energy conversion and storage technologies based on chemical processes. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the significance of materials engineering for the development on modern technologies related to renewable energy sources. + - - - - - - - - - -
M_K002 The student is aware of the economic implications of new technologies and their impact on the environment. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Lecture program:
1) Essential aspects of energy conversion and storage (energy and the law of conservation of energy, conversion of energy in nature, physical and chemical bases of energy conversion phenomena, physical and chemical bases of energy storage).
2) A review of conventional and non-conventional sources of energy.
3) New materials with specific optical, electrical, thermal, mechanical and magnetic properties and their potential application in devices used for energy conversion and storage.
4) Selected methods of converting mechanical, thermal and solar energy to electrical energy (wind power, hydropower, geothermal energy, thermoelectricity, photovoltaics).
5) Selected methods of converting chemical energy to electrical energy (capacitors and electrochemical sensors, fuel cells, biomass).
6) Selected methods of storing energy (pumped-storage power plants, gas compression – CAES systems, flywheels, storage of thermal energy, supercapacitors, batteries, superconducting magnets).
7) Hydrogen as an energy carrier.

Seminar program:
The subject matter of the seminar is closely related to the subject matter of the lectures. The students prepare presentations on the following topics: the bases of electrochemistry, thermal, optical and magnetic properties, issues connected with mass transport phenomena in solid bodies, the technologies used to manufacture electrolyte and electrode materials, and ways of utilizing renewable energy sources in Poland and in the world.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0,5P + 0,5K
P – evaluation of your presentation
K – evaluation of final test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Electrochemical energy conversion and storage / ed. by J. O’M. Bockris, et al.. New York, Plenum Press, 1981.
2) Electrochemical materials science / ed. by J. O’M. Bockris, et al.. New York , London, Plenum Press, 1981.
2) Electrochemical technologies for energy storage and conversion. Vol. 1 / ed. by Ru-Shi Liu, et al., Weinheim, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012.
3) Electrochemical technologies for energy storage and conversion. Vol. 2 / ed. by Ru-Shi Liu, et al., Weinheim, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012.
4) Electrochemical supercapacitors for energy storage and delivery: fundamentals and applications / Aiping Yu, Victor Chabot and Jiujun Zhang. Boca Raton, CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013.
5) Proceedings of the symposium on electrode materials and processes for energy conversion and storage / eds.: S. Srinivasan, D. D. Macdonald, A. C. Khandkar, Pennington, The Electrochemical Society, 1994.
6) Electrode processes in solid state ionics : theory and application to energy conversion and storage : proceedings of the NATO Advanced Study Institute held at Ajaccio (Corsica), 28 August – 9 September 1975 / ed. by M. Kleitz, J. Dupuy, Dordrecht, Boston, D. Reidel Publishing Company, Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division, 1976.
7) Renewable energy conversion, transmission and storage / Bent Sørensen. Amsterdam, Elsevier/Academic Press, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak