Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kowalencyjne materiały konstrukcyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-127-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach studenci zapoznają się z materiałami konstrukcyjnymi, w strukturze których dominuje składowa kowalencyjna wiązania. Są to zatem diament, grafit, węgliki, azotki, borki, krzemki oraz fazy MAX. Studenci poznają strukturę tych materiałów i ich właściwości. Zapoznają się z metodami syntezy proszków oraz warstw. Poznają techniki otrzymywania litych i porowatych polikryształów oraz kompozytów z w/w materiałów i ich zastosowanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy IMT2A_K02 Kolokwium
M_W002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IMT2A_K03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IMT2A_K03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IMT2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
M_W002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. „Na początku był diament” – wprowadzenie,
 2. Charakterystyka grupy węglików diamentopodobnych,
 3. Charakterystyka grupy węglików metalopodobnych i solopodobnych,
 4. Charakterystyka grupy azotków diamentopodobnych i wewnątrzsieciowych,
 5. Charakterystyka grup borków i krzemków,
 6. Charakterystyka pozostałych grup związków, w których występuje znaczna składowa kowalencyjna w wiązaniu,
 7. Metody syntezy proszków i warstw poszczególnych grup związków.
 8. Techniki otrzymywania litych i porowatych materiałów oraz warstw (technologie produkcji wyrobów)
 9. Właściwości i zastosowanie polikryształów i kompozytów,
 10. Zwiedzanie laboratoriów związanych z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi,
 11. Seminaria obejmujące prezentacje i dyskusję nad nimi,

  Planowane jest przeprowadzenie 5 seminariów, na których studenci będą przedstawiać prezentacje na wybrany przez nich temat związany z tematyką przedmiotu czyli kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi. Po wystąpieniu prowadzący przewiduje dyskusję nad prezentowanym tematem. Prezentacja jak i aktywność studentów będą stanowić podstawę oceny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci w ramach zajęć przedstawiają prezentację multimedialną na temat związany z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi oraz piszą test wyboru obejmujący zagadnienia z wykładów (10 pytań=10 pkt). Zaliczenie testu jest od 5 pkt. Obecność na zajęciach i wycieczce jest obowiązkowa, obecności te brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
Studenci mają dwukrotną możliwość poprawy testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową oblicza się w następujący sposób: 0,4 oceny z prezentacji+0,4 oceny z testu+0,2 obecności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość skonsultowania zagadnień z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Ya. Kosolapova, Carbides, Plenum Press, New York, 1971
L. E. Toth, Transition Metal Carbides and Nitrides, Academic Press, New York, 1971
L. Stobierski, Ceramika węglikowa, Wyd. AGH, Kraków, 2005
H. O. Pierson, Handbook of Refractory Carbides and Nitrides, Noyes Publications, West-wood, New Jersey, 1996
A. W. Weimer, Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing, Chapman & Hall, London, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Gubernat, Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych,
Ceramika 114, Kraków, 2013
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide I. Effect of Carbon, Ceramics International 29, 3, 2003,
287-292,
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide II. Effect of Boron, Ceramics International 29, 4, 2003,
355-361
A. Gubernat, Pressureless Sintering of Single-Phase Tantalum Carbide and Niobium Carbide, J. Eur. Cer. Soc., 33, 2013, 2391-2398
A. Gubernat, Ł. Zych, The isothermal sintering of the single-phase non-stoichiometric niobium carbide (NbC1−x) and tantalum carbide (TaC1−x), J. Eur. Cer. Soc., 34, 2014, 2885–2894
K. Kornaus, M. Rączka, A. Gubernat, D. Zientara, Pressureless sintering of binderless tungsten carbide, J. Eur. Ceram. Soc., 37, 2017, 4567–4576
K. Kornaus, G. Grabowski, M. Rączka, D. Zientara, A. Gubernat, Mechanical properties of hot-pressed SiC−TiC composites, Proc. and Appl. of Ceram. 11 (4) 2017, 329–336

Informacje dodatkowe:

W ramach przedmiotu przewidziane są wycieczki do IZTW w Krakowie i do pracowni WIMiC AGH, gdzie znajduje się szereg urządzeń służących do otrzymywania i badań wyrobów z wymienionych powyżej materiałów.