Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria nowoczesnych materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-129-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładów student zapoznaje się z procesami produkcji nowoczsnych materiałów budowlanych i wpływem na ich podstawowe właściwości. Duży nacisk położony jest na zużycie energii w procesach produckji oraz aspekty środowiskowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o procesach prowadzących do wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą kształtowania właściwości materiałów budowlanych IMT2A_W03
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozpoznać i opisać podstawowe operacje w procesie produkcji i oceny właściwości materiałów budowlanych IMT2A_U04, IMT2A_U03
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy wpływu technologii na środowisko i rozumie konieczność minimalizacji zużycia surowców i energii niezbędnej do produkcji materiałów budowlanych IMT2A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o procesach prowadzących do wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą kształtowania właściwości materiałów budowlanych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać i opisać podstawowe operacje w procesie produkcji i oceny właściwości materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy wpływu technologii na środowisko i rozumie konieczność minimalizacji zużycia surowców i energii niezbędnej do produkcji materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematyka wykładów:
- rola materiałów budowlanych w gospodarce, aspekty ekonomiczne i środowiskowe,
- spoiwa mineralne, nowoczesne spoiwa niskoenergetyczne,
- kompozyty cementowe,
- kompozyty cementowo-włókniste,
- nowoczesne techniki formowania betonu,
- budowlane kompozyty wielofunkcyjne,
- materiały termoizolacyjne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie pisemne z jednego z wybranych tematów wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zgodnie z regulaminem studiów z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadniany z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

dostępne podręczniki wydane po 2000 roku

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak