Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fazy międzymetaliczne jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-132-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy na temat budowy i właściwości a także metod wytwarzania faz międzymetalicznych oraz ich znaczenia dla rozwoju wielu dziedzin nowoczesnej techniki oraz medycyny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. IMT2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IMT2A_W03
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. IMT2A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IMT2A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Plan ramowy:
Synteza, budowa i właściwości faz międzymetalicznych
Rola materiałów i warstw z fazami międzymetalicznymi we współczesnej technice
Wybrane materiały konstrukcyjne i funkcjonalne:
materiały i powłoki odporne na korozję/utlenianie, materiały lekkie, kompozyty z fazami międzymetalicznymi oraz nowe materiały o strukturze nadstopów, materiały z pamięcią kształtu, materiały do magazynowania i przetwarzania energii, materiały do zastosowań medycznych
Nowe zastosowania w przemyśle lotniczym, samochodowym, kosmicznym, energetyce konwencjonalnej i jądrowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki są zgodne z regulaminem studiów. Szczegóły są podawane na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa: 0,1 frekwencja + 0,4 praca pisemna/prezentacja + 0,5 kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy fizykochemii ciała stałego oraz metod badań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. H. Westbrook (Editor), R. L. Fleischer (Editor), Wiley 2000
Intermetallic Compounds, Volume 1, Crystal Structures of
Intermetallic Compounds, Volume 2, Basic Mechanical Properties and Lattice Defects of
Intermetallic Compounds, Principles and Practice, Volume 3, Progress
Intermetallic Compounds, Volume 4, Magnetic, Electrical and Optical Properties and Applications of
recommended scientific papers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl/
Wybrane pozycje:
E. Godlewska, Materiały zawierające fazę międzymetaliczną β-NiAl–otrzymywanie i odporność chemiczna w wysokich temperaturach, Ceramika; ISSN 0860-3340; vol. 68
E. Godlewska, S. Szczepanik, R. Mania, J. Krawiarz, S. Koziński, FeAl materials from intermetallic powders, Intermetallics, 2003 11, s. 307-312
E. Godlewska, R. Mania, K. Mars, Sposób wytwarzania krzemku magnezu — Opis patentowy ; PL 217574 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-07-31. http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217574B1.pdf
E. Godlewska, K. Mars, K. Zawadzka, Alternative route for the preparation of CoSb3 and Mg2Si derivatives, Journal of Solid State Chemistry, 2012 vol. 193, s. 109–113
E. Godlewska, K. Mars, R. Mania, S. Zimowski, Combustion synthesis of Mg2Si, Intermetallics, 2011 vol. 19 iss. 12, s. 1983–1988
G. S. Polymeris, A. Theodorakakos, K. Mars, E. Godlewska, Ch. B. Lioutas, E. Hatzikraniotis, K. M. Paraskevopoulos, Comparing doping methodologies in Mg2Si/AgMg system, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3876–3883
E. Godlewska, M. Mitoraj, K. Leszczynska, Hot corrosion of Ti−46Al−8Ta (at.%) intermetallic alloy, Corrosion Science, 2014 vol. 78, s. 63–70
A. Prytuliak, E. Godlewska, K. Mars, D. Berthebaud, Synchrotron study of Ag-doped Mg2Si: correlation between properties and structure, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3746–3752

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.